Obligacions empresarials de proteccióQuins són els requisits per al reconeixement de la prestació?


Per a ser beneficiària d’aquesta prestació, la treballadora haurà d'estar afiliada i d’alta en un règim de la Seguretat Social.

La percepció d’aquest subsidi és compatible amb el manteniment d’aquelles activitats que vingués desenvolupant o fins i tot que pogués començar a desenvolupar després de la suspensió del contracte i no impliquin risc durant l’embaràs. És a dir, que pot realitzar altres treballs per compte propi o aliena si són compatibles amb el seu estat.


Quan estem en situació de risc durant l’embaràs i/o lactància natural?

Quan el Servei de Prevenció, avaluats els riscos específics de la treballadora, determini l’existència de riscos per al desenvolupament de l’embaràs o lactància natural.