Prestació econòmica

La prestació per risc durant l’embaràs serà fins el dia anterior al naixement del fill o el dia de l’extinció de la relació laboral. I per lactància natural, la prestació econòmica serà fins que el fill compleixi nou mesos excepte si la beneficiària s’ha incorporat amb anterioritat al seu lloc de treball anterior o un altre compatible amb la seva situació.

El pagament de la prestació

L’abonament de la prestació es realitza sempre de forma directa per la Mútua des del mateix dia que s’inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs o lactància natural.

Ja que l’empresa manté l’obligació de cotitzar durant la suspensió de contracte de treball per risc durant l’embaràs o lactància natural, Activa Mútua 2008 procedirà, en el moment de fer efectiu el subsidi, a deduir de l’import del mateix la quantia corresponent a la quota obrera (aportacions de la treballadora relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social, atur i formació professional que procedeixin, si escau, per al seu ingrés a la Tresoreria de la Seguretat Social).

L’empresari estarà obligat a ingressar únicament les aportacions al seu càrrec corresponents a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaptació conjunta que, si és necessari, procedeixin.

Quantitat a cobrar

La quantitat consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora de Contingències Professionals del mes anterior a la data que s’iniciï la suspensió del contracte de treball.

Si la treballadora ingressa a l’empresa en el mateix mes que es produeix la suspensió del contracte, es prendrà per a la base reguladora la base de cotització d’aquest mes, dividida pels dies efectivament cotitzats. En el cas de contracte a temps parcial, la base de cotització serà la dels tres mesos anteriors a la suspensió del contracte.

Durada de la prestació

No hi ha un període màxim de durada establert, pel que s’abonarà durant el període necessari per a la protecció de la seguretat o de la salut de la treballadora i/o del fetus.

En el cas de treballadores contractades a temps parcial, s’abonarà durant tots els dies naturals en que es mantingui la suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs, amb l’excepció esmentada en el paràgraf anterior.

La durada de la prestació estarà únicament limitada per la pròpia existència del risc.

Extinció de la prestació

La prestació finalitzarà el dia anterior a aquell en que s’iniciï la suspensió del contracte de treball per maternitat o el de reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.
Altres causes d’extinció de la prestació són l’extinció del contracte de treball per causes legals.

Suspensió de la prestació

La realització de qualsevol treball iniciat amb posterioritat a la suspensió de l’activitat incompatible amb el seu estat o actuar fraudulentament per a obtenir o conservar la prestació podrà suposar la suspensió de la prestació.