Protecció pel treballador autònom


Aquells autònoms que vulguin optar per la Cobertura de Cessament d'Activitat, prèviament hauran hagut de contractar la Cobertura d’Accident de Treball i Malaltia Professional.

El tipus de cotització per cessament d’activitat és del 2,2% de la base de cotització de d’autònom.

Els treballadors autònoms acollits al sistema de protecció per cessament d'activitat tindran una reducció de 0,5 punts porcentuals en la cotització per la cobertura d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.


Servei de simulació de cotització i cobertures


Per poder calcular les seves cotitzacions i cobertures, en funció de l'activitat que desenvolupi i de la seva base de cotització, Activa Mútua posa a la seva disposició un servei al respecte, al qual pot accedir a través del següent link:
Utilitats | Calculadors | Simulador de Cotització

E-mail per a consultes:
cessamentautonom@activamutua.es

infoautonoms@activamutua.es


PRESTACIONS INCLOSES A LA PROTECCIÓ

La prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu, de l’activitat.
L’abonament de la cotització de Seguretat Social del treballador autònom per contingències comunes al Règim corresponent.

- La base de cotització durant aquest període correspon a la base reguladora de la prestació per cessament d’activitat, calculada mitjançant la mitjana de les bases per les quals s’hagi cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

- En els supòsits de cessament d’activitat per causa de violència de gènere, no hi haurà l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social. Es suspendrà l’obligació de cotitzar durant 6 mesos, que els seran considerats com de cotització efectiva als efectes de les prestacions de Seguretat Social i en situació assimilada a l’alta.

Mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora dels treballadors autònoms beneficiaris d’aquest, als que pugui convocar el Servei Públic d’Ocupació, o si escau, l'Institut Social de la Marina.


QUANTIA DE LA PRESTACIÓ


La quantia de la prestació durant tot el seu període de gaudi, es determinarà aplicant a la base reguladora el 70%.

La base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat serà la mitjana de les bases per les quals s’hagi cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

Quantia màxima de la prestació: serà del 175 per cent de d’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples, excepte quan el treballador autònom tingui un o més fills al seu càrrec; en aquest cas, la quantia serà, respectivament, del 200 per cent o del 225 per cent d’aquest indicador.

Quantia mínima de la prestació: serà del 107 per cent o del 80 per cent de d’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples, segons el treballador autònom tingui fills al seu càrrec, o no.


SOL·LICITUD DEL DRET A LA PROTECCIÓ


- A la Mútua amb la qual tinguin coberta la protecció per contingències professionals.

- Al Servei Públic Estatal d'Ocupació: si són treballadors del RETA que tenen cobertes les contingències professionals amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

- A l'Institut Social de la Marina: si són treballadors del REMAR que tenen cobertes les contingències professionals amb aquesta Entitat gestora.


NAIXEMENT DEL DRET A LA PROTECCIÓ


A partir del primer dia del mes següent a aquell en què es va produir el fet causant del cessament d’activitat.

- Situació del TRADE: quan hagi finalitzat la seva relació amb el client principal, per tenir dret al gaudi de la prestació no podrà tenir activitat amb altres clients a partir del dia en què s’iniciï el cobrament de la prestació.


TERMINI PER SOL·LICITAR


Fins a l’últim dia del mes següent al que es va produir el cessament d’activitat.

Especificació:
Quan el cessament d’activitat sigui causat per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, de força major, per violència de gènere, per voluntat del client fundada en causa justificada i per mort, incapacitat i jubilació del client: el termini començarà a computar a partir de la data que s’hagi fet constar en els corresponents documents que acreditin la concurrència d’aquestes situacions.

Si es demana fora de termini:
Es descomptaran del període de percepció els dies que hi hagi entre la data en què hauria d’haver presentat la sol·icitud i la data en què es va presentar.


REQUISITS PER EL DRET A LA PROTECCIÓ


a) Estar afiliats i en situació d’alta i cobertes les contingències professionals, en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o al Règim Especial dels Treballadors del Mar en el seu cas.

b) Sol·licitar la baixa en el Règim Especial corresponent a causa del cessament d'activitat.

c) Tenir cobert el període mínim de 12 mesos de cotització per cessament d’activitat.

d) Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat.

e) Acreditar activa disponibilitat per la reincorporació al mercat de treball, a través de les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a les que pugui convocar-li el Servei Públic de Treball corresponent, mitjantçant la subscripció del compromís d'activitat al que es refereix l'article 231 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

f) No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.

Especialitat: als efectes d'acreditació d'aquests requisits per als treballadors per compte pròpia del Règim Especial del Mar: es considerarà com edat ordinària la inferior a l'establerta per la Llei que correspongui, per aplicació dels coeficients reductors, de conformitat amb l'establert a l'article 1 del Real Decret 1311/2007 de 5 d'octubre pel que s'extableixen nous criteris per determinar la pensió de jubilació del Règim Especial de la Seguridad Social dels Treballadors del Mar i en el Real Decret 1851/2009, de 4 de decembre, pel que es desenvolupa l'article 161 bis de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45%, així com els que poguéssin ser d'aplicació als treballadors per compte propi de qualsevol altres règims o colectius.

g) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes al corresponent Règim Especial de la Seguretat Social a la data del cessament d'activitat.

h) Compliment de les garanties, obligacions i procediments regulats en la legislació laboral si el treballador autònom te un o més treballadors al seu càrrec i concorrin com causa del cessament d'activitat motius económics, tècnics, productius o organitzatius.


SITUACIÓ LEGAL DE CESSAMENT D’ACTIVITAT

- Es trobaran en situació legal de cassament d'activitat tots aquells treballadors autònoms que cesin en l'exercici de la seva activitat per alguna de les causes següents:

a) Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de proseguir l'activitat econòmica o professional.

- En cas d'establiment obert al públic, s'exigirà el tancament d'aquest durant la percepció de la prestació.

REQUISITS:

1r)
Pèrdues superiors al 30% dels ingresos en 1 any complet. Pèrdues superiors al 20% en 2 anys consecutius i complets. En cap cas el primer any d'inici de l'activitat computarà a aquests efectes.

2n) Execucions judicials tendents al cobrament de deutes reconegudes pels òrgans judicials que comporten al menys  el 40% dels ingressos de l'activitat del treballador autònom corresponents a l'exercici econòmic inmediatament anterior.

3r) La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l'activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

b) Força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat econòmca.

c)
Pèrdua de la llicència administrativa, sempre que constitueixi un requisit per l'exercici de l'activitat econòmica o professional i no vingui motivada per incumpliments contractuals o per la comissió d'infraccions, faltes administratives o delictes imputables a l'autònom sol·licitant.

d)
Violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat.

e)
Divorci o acord de separació matrimonial quan l'autònom divorciat o separat exercís funcions d'ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge i que deixen d'exercir-se com a conseqüència de la ruptura matrimonial.
- Treballadors autònoms econòmicament dependents que cessin en la seva activitat per:

a) Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l'activitat econòmica o professional.

b) Força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat econòmica.

c) Pèrdua de la llicència administrativa, sempre que constitueixi un requisit per a l'exercici de l'activitat econòmica o professional i no vingui motivada per incompliments contractuals o per la comissió d'infraccions, faltes administratives o delictes imputables a l'autònom sol · licitant.

d) Violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat.

e) Divorci o acord de separació matrimonial quan l'autònom divorciat o separat exercís funcions d'ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge i que deixen d'exercir com a conseqüència de la ruptura matrimonial.


A més, quan cessin en la seva activitat per extinció del contracte subscrit amb el client del qual depenguin econòmicament, per:

a) Terminació de la durada convinguda en el contracte.
     Conclusió de l'obra / servei.

b) Incompliment contractual greu del client, degudament acreditat.

c) Rescissió de la relació contractual adoptada per causa justificada del client, d'acord amb el que estableix la Llei 20/2007, 11 juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.

d) Rescissió de la relació contractual adoptada per causa injustificada del client, d'acord amb el que estableix la Llei de l'Estatut del Treball Autònom.

e)
Mort, incapacitat o jubilació del client, sempre que impedeixi la continuació de l'activitat.

NO situació legal de cessament d’activitat:

- Aquells que cessin o interrompin voluntàriament la seva activitat, excepte en el cas de treballadors autònoms econòmicament dependents que cessin per incompliment contractual greu del client.

- Els treballadors autònoms econòmicament dependents que, després de cessar en la seva relació amb el client i percebre la prestació per cessament d’activitat, tornin a contractar amb el mateix client en un termini d'1 any, a comptar des del moment en què es va extingir la prestació . Si contracta amb el client en el termini assenyalat, haurà de reintegrar la prestació percebuda.

- Socis treballadors de les cooperatives de treball associat que estiguin en el RETA o en el règim especial dels treballadors del mar i que cessin en l’activitat desenvolupada en la cooperativa per:

a) Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius.
- En cas d’establiment obert al públic, no s’exigirà el tancament d’aquest quan no cessin la totalitat dels socis treballadors de la cooperativa de treball associat.

b) Força major.

c) Pèrdua de llicència administrativa de la cooperativa.

d) Violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat.

e) Expulsió improcedent de la cooperativa.

f) Finalització del període de durada determinada del vincle societari.

g) Cas d’aspirants a socis en període de prova: per decisió unilateral de l'òrgan d'administració de la cooperativa.

NO situació legal de cessament d’activitat:

- Aquells que després de cessar definitivament en l’activitat desenvolupada en la cooperativa i haver percebut la prestació per cessament d’activitat, tornin a ingressar en la mateixa societat cooperativa en el termini d'1 any, a comptar des del moment en què es va extingir la prestació. Si el soci treballador reingressa en la mateixa societat cooperativa en el termini assenyalat, haurà de reintegrar la prestació percebuda.

- Treballadors autònoms que exerceixen la seva activitat professional conjuntament amb altres i que cessin en la professió per:

a) Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, amb independència que comporti o no el cessament total de l’activitat de la societat o forma jurídica en què estigués exercint la seva professió.

- En cas d’establiment obert al públic, no s’exigirà el tancament d’aquest si no cessen la totalitat dels professionals de l’entitat,
EXCEPCIÓ: quan l’establiment estigui a càrrec exclusivament del professional. No obstant això, en aquest cas no es pot declarar la situació legal de cessament d’activitat quan el treballador autònom, després de cessar en la seva activitat i percebre la prestació per cessament d’activitat, torni a exercir l’activitat professional en la mateixa entitat en un termini d'1 any, a comptar des del moment en què es va extingir la prestació. En cas d’incompliment d’aquesta clàusula, haurà de reintegrar la prestació percebuda.

b) Força major.

c) Pèrdua de llicència administrativa de la cooperativa, sempre que constitueixi un requisit per a l’exercici de la professió i no vingui motivada per incompliments contractuals o per la comissió d’infraccions, faltes administratives o delictes imputables a d’autònom sol·licitant.

d) Violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat.

e) Divorci o acord de separació matrimonial quan l'autònom divorciat o separat exercís funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge i que deixen d’exercir a causa de la ruptura o separació matrimonials.


SUPÒSITS DE SUSPENSIÓ

a) Per imposició de sanció per infracció lleu o greu en els termes que estableix el Reial Decret Legislatiu 5 / 2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, durant el període que correspongui.

Es redueix el període de percepció pel temps que ha durat la suspensió.

b)
Per condemna que impliqui privació de llibertat, durant el seu compliment.

S’interromp l’abonament de la prestació econòmica i de la cotització per mensualitats completes, sense afectar el període de la seva percepció.

c) Per un treball per compte propi o per compte aliè, durant el període de realització del mateix.
Excepció: quan es realitza un treball per compte aliè o propi durant un temps igual o superior a 12 mesos, que en aquest cas s'extinguirà la prestació.

d) Situació de maternitat / paternitat.
S'interromp l'abonament de la prestació econòmica i de la cotització per mensualitats completes, sense afectar al període de la seva percepció.

e) Trasllat de residència a l'estranger si el beneficiari declara que és per la recerca o realització de treball, o perfeccionament professional, o cooperació internacional, per un període continuat inferior a 12 mesos.

S'interromp l'abonament de la prestació econòmica i de la cotització per mensualitats completes, sense afectar al període de la seva percepció.


REPRESA: mitjançant prèvia sol·licitud de l’interessat, sempre que acrediti que ha finalitzat la causa de suspensió i que es manté la situació legal de cessament.

Naixement: el dret a la represa neix quan finalitza la causa de suspensió. Termini: s’ha de demanar en els 15 dies següents. Sol·licitud extemporània (fora dels 15 dies): es descomptaran del període de percepció els dies que hi hagi entre la data en què hauria d’haver presentat la sol·licitud i la data en què la va presentar.


RECONEIXEMENT REPRESA:

Dóna dret al gaudi de la corresponent prestació econòmica pendent de percebre a la cotització a partir del primer dia del mes següent al de la sol·licitud de la represa.


SUPÒSITS D’EXTINCIÓ


a) Per esgotament del termini de durada de la prestació.
b) Per imposició de les sancions segons la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
c) Per realització d’un treball per compte d'altri o propi durant un temps igual o superior a 12 mesos (en aquest últim cas sempre que generi dret a la protecció per cessament d’activitat de treball autònom).

En el cas que se li reconegui una nova prestació: l’autònom podrà optar entre reobrir el dret inicial pel període que li restava i les bases i tipus que li corresponien o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades. Quan el treballador autònom opti per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar aquella prestació per la qual no hagi optat no poden computar per al reconeixement d'un dret posterior.

d) Per edat de jubilació ordinària.
Treballadors per compte propi Règim Especial dels Treballadors del Mar: edat de jubilació teòrica, excepte quan no es reuneixin els requisits per accedir a la pensió de jubilació contributiva. En aquest supòsit la prestació per cessament d'activitat s'extingirà quan el treballador autònom compleixi amb la resta de requisits per accedir a aquesta pensió o bé s'esgoti el termini de durada de la protecció.

e) Per reconeixement de pensió de jubilació o d'incapacitat permanent, sense perjudici del que estableix l'article 12.2.

f) Trasllat de residència a l'estranger (sempre que no es traslladi per a la cerca de treball, o perfeccionament professional, o cooperació internacional, durant un període continuat inferior a 12 mesos: llavors serà suspensió).

g) Per sortida ocasional a l'estranger no superior a 15 dies naturals si aquesta sortida no ha sigut previament comunicada y autoritzada per l'òrgan gestor.

h) Per renuncia voluntària al dret.

i)
Per mort del treballador autònom.


INCOMPATIBILITATS


1. Amb el treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en el RETA o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.

EXCEPCIÓ: treballs agraris sense finalitat comercial en les superfícies dedicades a horts familiars per a l'autoconsum, així com els dirigits al manteniment en bones condicions agràries i mediambientals que preveu la normativa de la Unió Europa per a les terres agràries. Aquesta excepció inclou també als familiars col.laboradors inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que també siguin perceptors de la prestació econòmica per cessament d'activitat. Aquesta excepció serà desenvolupada mitjançant norma reglamentària.

2. Amb el treball per compte d'altri.

3. Amb l'obtenció de pensions o prestacions de caràcter econòmic del sistema de la Seguretat Social, llevat que aquestes haguessin estat compatibles amb el treball que va donar lloc a la prestació per cessament d'activitat.

4. Amb les mesures de foment del cessament d'activitat regulades per normativa sectorial per a diferents col.lectius, o les que puguin regular en el futur amb caràcter estatal.

5. Amb la percepció dels ajuts per paralització de la flota en cas de treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.


CASOS D'INCAPACITAT TEMPORAL, MATERNITAT I PATERNITAT
      
Si el fet causant de la protecció per cessament d'activitat es produeix mentre el treballador autònom es trobi en situació de:

INCAPACITAT TEMPORAL:

Continuarà percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que la prestació per cessament d'activitat fins que s'extingeixi.
Un cop extingida, passarà a percebre, sempre que reuneixi els requisits legalment establerts, la prestació econòmica per cessament d'activitat que li correspongui.

- En aquest cas, es descomptarà del període de percepció de la prestació per cessament d'activitat, com ja consumit, el temps que hagi estat en la situació d'incapacitat temporal a partir de la data de la situació legal de cessament d'activitat.

A) Si percebent la prestació per cessament en l'activitat passa a la situació d'IT que és recaiguda d'un procés anterior iniciat amb anterioritat a la situació legal de cessament:
Percebrà la prestació per IT en quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat.

- Si continúa en situació d'IT un cop finalitzat el període de durada establert inicialment per a la prestació per cessament en l'activitat: Continuarà percebent la prestació per IT en la mateixa quantia que la percebia.

B) Si percebent la prestació per cessament en l'activitat passa a la situació d'IT que no és recaiguda d'un procés anterior iniciat amb anterioritat a la situació legal de cessament:
Percebrà la prestació per IT en quantia igual a la prestació per cessament en l'activitat.

- Si continua en situació d'IT un cop finalitzat el període de durada establert inicialment per a la prestació per cessament en l'activitat:
Continuarà percebent la prestació per IT en quantia igual al 80% de l'IPREM.

NOTES:
- El període de percepció de la prestació per cessament no s'ampliarà si el treballador passa a situació d'IT.
- Durant aquesta situació, l'òrgan gestor de la prestació es farà càrrec de les cotitzacions a la Seguretat Social fins que finalitzi la durada de la prestació a la qual el treballador tingui dret.


MATERNITAT / PATERNITAT
:

Continuarà percebent la prestació per maternitat o per paternitat fins que s'extingeixin. Un cop extingides, passarà a percebre, sempre que reuneixi els requisits legalment establerts, la prestació econòmica per cessament d'activitat que li correspongui.

- Si percebent la prestació per cessament en l'activitat la persona beneficiària es troba en situació de maternitat o paternitat: Passarà a percebre la prestació que per maternitat/paternitat li correspongui. Un cop extingida: l'òrgan gestor d'ofici reprendrà l'abonament de la prestació per cessament fins l'esgotament del període de durada al qual es tingui dret.

ACREDITACIÓ SITUACIÓ LEGAL DE CESSAMENT D'ACTIVITAT