Activitats preventives

En el marc de les activitats preventives previstes en el capítol II, article 2 de l'Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, i en posteriors criteris i prioritats establertes anualment per la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, ACTIVA MÚTUA 2008 ofereix diferents activitats dirigides a formar, conscienciar i assistir tècnicament als treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes les contingències professionals.

Aquestes actuacions, que es duran a terme de manera gratuïta, es desenvo- luparan de manera prioritària per aquells que la seva activitat es realitzi en les divisions d'activitat amb major nombre d'accidents de treball greus i mortals, i que tindran com a finalitat la identificació i qualificació dels riscos laborals en el marc de les obligacions establertes en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.