Què s'entén per risc en l'embaràs?

Després de la nova regulació establerta per la Llei 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i donesles prestacions de risc por embaràs i de risc per lactància deixen de tramitar-se com derivades de contingències comunes i pasen a ser considerades com contingències professionals. Per tant, l'abonament de la prestació correrà a càrrec de les Mútues d'Accident de Treball, en aquest cas Activa Mutua 2008.

Objecte

És un subsidi que cobreix la pèrdua de rendes de la treballadora embarassada en els casos que havent de canviar de lloc de treball per un altre de compatible amb el seu estat, a l'influir negativament en la seva salut o en la del fetus, aquest canvi no resulti tècnica o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

No es considera situació protegida els riscos o patologies que no tinguin relació amb el lloc de treball.

Beneficiaris

Les treballadores per compte aliè o compte propi, incloses en qualsevol Règim de la Seguretat Social, en situació de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de la seva activitat professional, per risc durant l'embaràs.