Què fer en cas de risc per embaràs?


On tramitar-lo?

La sol·licitud i documentació indicada haurà de presentar-se en qualsevol de les delegacions d'Activa Mutua 2008.

Entitat competent
La prestació econòmica és gestionada directament per Activa Mutua 2008.

Pagament
L'abonament es realitza sempre de forma directa per Activa Mutua 2008 que deduirà la quantia de l'aportació de la treballadora relativa a les cotitzacions a la Seguretat Social (quota obrera).


Quantia
Consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora per a contingències professionals.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació personal:
 • DNI.
 • Documentació relativa a la cotització per contingències professionals.
 • Contracte.
 • IRPF (Model 145).
 • Llibre de Família (pel cas de risc durant la lactància).
 • Resolució del INSS sobre la prestació per maternitat (pel cas de risc durant la lactància).

Documentació relativa a la situació de risc durant l'embaràs:
 • Informe mèdic del Servei Públic de Salut.
 • Certificat de la Mútua d'Accidents que cobreixi la prestació d'Incapacitat temporal per contingències professionals sobre la situació d'embaràs i incidència negativa de les condicions del treball en la salut de la treballadora i/o del fetus.
 • Declaracions:
   - Si és treballadora per compte aliè: declaració de l'empresa sobre inexistència d'un lloc de treball compatible.
   - Si és treballadora per compte propi: declaració sobre l'activitat professional.
 • Informe del Servei de Prevenció de l'empresa.

Pèrdua o suspensió

 • Per actuar fraudulentament per a obtenir o conservar la prestació.
 • Per realitzar qualsevol treball iniciat amb posterioritat a la suspensió de l'activitat incompatible amb el seu estat.

Extinció

Treballadores per compte aliè:
 • Al iniciar el descans per maternitat.
 • Per reincorporació al lloc de treball anterior o a altre compatible amb el seu estat.
 • Per extinció del contracte de treball per causes legals.
 • Per defunció.

Treballadores per compte propi:
 • Al iniciar el descans per maternitat.
 • Per incorporar-se a la seva activitat professional.
 • Per causar baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social.
 • Per defunció.

Durada

S'abonarà el temps necessari per a la protecció de la seguretat de la treballadora i/o del fetus.