En què consisteix aquesta prestació?


 • D’acord amb el que disposa a la Llei 39/2010, del 22 de decembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, a les seves disposicions finals vigèssima primera i vigèssima segona, i en el seu desenvolupament reglamentari, Real Decret 1148/2011 de juliol de 2011, es modifica l’apartat 5 de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, reconeixent una prestació econòmica a favor dels progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent de menors afectats per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu.

  La prestació per cura de fills que pateixen càncer o una altra malaltia greu té vigència des del dia 1 de gener de 2011.

  Concepte

  És aquella situació en què els progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, sempre que tots dos treballen, requereixen una reducció d’almenys el 50% de la seva jornada laboral per la necessitat de tenir cura de manera directa, contínua i permanent dels fills o menors al seu càrrec, durant el temps de la seva hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

  Quan siguin beneficiaris els dos progenitors, adoptants o acollidors, el dret a percebre la prestació només podrà ser reconegut a favor d’un dells. Aquesta necessitat de cura directa, contínua i permanent ha de ser acreditada mitjançant l’informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent.

  La prestació cobreix un llistat de 108 malalties greus que es podran actualitzar per Ordre Ministerial.

  Segons notícia publicada a la web del Ministeri de Treball i Immigració el passat 28 de març de 2011, a l’espera que s’aprovi el Reglament definitiu que estableixi els requisits necessaris per acollir-se a la nova prestació, la Seguretat Social ha fixat unes instruccions provisionals per possibilitar que els progenitors amb fills menors afectats per càncer puguin rebre la prestació.

  Requisits

  El càncer o malaltia greu que pateixi el menor haurà d’implicar un ingrés hospitalari de llarga duració que requereixi la seva cura directa, contínua i permanent, durant l’hospitalització i el tractament continuat de la malaltia.

  El beneficiari de la prestació haurà de reduir la seva jornada laboral, almenys, en un 50% de la seva durada total, amb la fi que es dediqui a la cura directa, contínua i permanent del menor.

  Per al cas de les persones treballadores dins el Règim Especial de treballadors per compte propi o Autònoms, serà preceptiva la declaració de la situació de l’activitat referida a la part de jornada professional que redueixi.

  S’exigeixen els mateixos requisits que els establerts per a la prestació de maternitat contributiva: estar afiliat a la Seguretat Social i tenir cobert el període de cotització mínim requerit.

  En el cas de persones treballadores que siguin responsables de l’ingrés de les cotitzacions, han de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. A tal fi, serà d’aplicació el mecanisme de la invitació al pagament previst a l’article 28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d’agost, pel que es regula el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o Autònoms.

  Prestació econòmica. Gestió i Pagament

  El dret a la prestació neix a partir del dia en que s’inicï la reducció de la jornada.

  La prestació econòmica només es concedirà a favor d’un dels dos progenitors i correspondrà a un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències professionals, i en proporció a la reducció de la jornada de treball.

  Es reconeixerà el subsidi per un període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor, que s’acreditarà mitjantçant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent, responsable de l’assistència mèdica del menor.

  Així mateix, Activa Mútua 2008 abonaràla prestació als seus treballadors protegits, efectuantse el pagament per períodes vençuts.

  L’empresari estarà obligat a ingressar únicament les aportacions al seu càrrec corresponent a la cotització a la Seguretat Social i pels altres conceptes de recaudació conjunta que, en el seu cas, procedeixin.

  Durada de la prestació

  La durada serà igual a la reducció de la jornada, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat del malalt, acreditada per l’informe del Servei Públic de Salut (SPS) o òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent.

  L’extinció del dret a percebre aquesta prestació es produirà, bé quan el menor accedeixi a la majoria d’edat, bé quan cessi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent durant el període d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia, segons informe acreditatiu del Servei Públic de Salut o de l’òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma.

E-mail de contacte: cuidadomenores@activamutua.es

Documents de la prestació

 • Resum prestació

  Quadre Prestació Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

  [Veure més]
 • Llistat malalties greus

  Informació

  [Veure més]
 • R.D. 1148/2011 de 29 de juliol

  Presentació Power Point

  [Veure més]
 • 10 preguntes

  Preguntes freqüents

  [Veure més]
 • Fundació Amics Joan Petit

  Nens afectats per càncer

  [Veure més]