Com adherir-se a la Mútua?

Afiliació. Els aspectes que cal ressaltar més són:


En matèria d'Afiliació i Cotització

 • A partir del dia 1 de gener de 2008 els Treballadors Autònoms que no hagin optat per cobrir la Prestació d'Incapacitat Temporal hauran de fer-ho obligatòriament (excepte que tinguin dret a aquesta prestació per un altre Règim).
 • El Govern haurà d'establir aquelles activitats professionals desenvolupades pels Treballadors Autònoms que presentin un major risc de sinistralitat, i serà obligatòria la subscripció de la Cobertura de les Contingències d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.
 • La Cobertura de la Incapacitat Temporal i de les Contingències Professionals seguirà essent voluntària pels Agraris per Compte Propi.
 • Es podran establir bases de cotització diferenciades pels treballadors autònoms econòmicament dependents.
 • La Llei podrà establir reduccions o bonificacions en les bases o en les quotes de la Seguretat Social per determinats col·lectius.
Tornar

La regulació de la figura de l'autònom econòmicament dependent La regulació de la figura de l'autònom econòmicament dependent i els requisits que han de reunir per tal de ser-ho considerats:

 • Aquells que realitzin una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per una persona física o jurídica denominada client.
 • Perceben d'un únic client al menys el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i activitats econòmiques o professionals.
 • No poden tenir al seu càrrec treballadors per Compte Aliena ni contractar ni subcontractar l'activitat a tercers.
 • No poden exercir la seva activitat amb els treballadors que prestin serveis per compte del client.
 • Han de disposar d'infrastructura productiva i material propi.
 • Han de realitzar la seva activitat amb criteris organitzatius propis.
 • Han de percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat i en funció del que s'ha pactat amb el client.
 • Queden exclosos d'aquest col·lectiu: els titulars dels establiments o locals comercials i industrials, oficines i despatxos oberts al públic i els professionals que realitzin la seva professió conjuntament amb altres en Règim Societari o sota qualsevol altre forma jurídica admesa en dret.

Tornar

En matèria de Prestacions

 • Aplicant l'article 3.2.b del Real Decret 1273/2003, el Treballador Autònom no es beneficia de la presumpció de l'existència d'un Accident de Treball si les lesions les pateix "durant el temps i lloc de treball" tal com succeeix en el Règim General (article 115.3 de la LGSS). Amb aquest Estatut la figura de l'autònom econòmicament dependent es veurà beneficiat de la presumpció de Laboralitat si la lesió és amb ocasió o conseqüència de l'activitat professional.
 • Cal remarcar també que segons l'article 3.3.a del Real Decret 1273/2003 en cap cas es considerarà com Accident de Treball els que succeeixin durant el desplaçament des del domicili o fins el domicili de l'Autònom a l'anar o tornar del treball. També cal tenir present que una gran part d'aquest col·lectiu no tenen un únic lloc de treball, i que per tant realitzen diversos desplaçaments durant la jornada per tal de poder desenvolupar la seva tasca. Els accidents que es produeixen durant aquests desplaçaments, són deguts a un desplaçament físic que no és l'activitat que ha determinat la seva inclusió dins del camp d'aplicació d'aquest Règim, i per tant queden exclosos del concepte d'Accident de Treball.
L'Estatut de l'Autònom considera que s'ha de contemplar com Accident de Treball el sofert per l'autònom econòmicament dependent a l'anar i tornar del lloc de la prestació de l'activitat, o per causa o conseqüència de la mateixa. Es presumeix que l'accident no té relació amb la feina si s'ha produït fora del desenvolupament de l'activitat professional (presumpció iuris tantum).

Pot descarregar-se el Cuadre resum en versió PDF. Tornar