El CNAE 2009

A partir de l'1 de gener de 2009 entra en vigor una nova Classificació Nacional d'Activitats, CNAE 2009. De la mateixa manera, es modifica la tarifa de primes d'accident de treball, aprovada en la disposició final vuitena de la Llei 26/2009, de 23 de decembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2010.