Tècnic de gestió assignat

Per tal de poder facilitar les gestions de coordinació entre assessor i els diferents departaments de la mútua, tals com: Afiliació, Prestacions, Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol matèria relativa a la mútua.
Les funcions realitzades pels tècnics de gestió assignats per poder donar el suport necessari als nostres col·laboradors son:


 • Gestions de coordinació amb l’Àrea d’Afiliació tals com:  
1. Entrega de documentació referent al document d’associació.
2. Gestionar amb els col·laboradors les Despeses d’Administració Complementaria de la Directiva Aixa com informar-los de les posibles modificacions que puguin sorgir.
3. Resolució d’incidències i entrega de documentació referent als contractes d’Administració Complementària de la Directa.
4. Ajudar a mantenir la base de dades d’afiliació de les Empreses Mutualistas Aixa com informar de les possibles modificacions a les dades identificatives de les empreses.
 • Gestions de coordinació amb l’Àrea de Prestacions tals com:
1. Resolució d’incidències en comunicats d’Accident..
2. Resolució d’incidències en baixes d’ITCC tramitades pel sistema Red i que no arriben a la Mútua.
3. Recolzament en tramitacions d’EP, recollint, assessorant i gestionant documentació.
4. Resolució d’incidències en la tramitació de pagaments directes tant d’AT com d’ITCC.
5. Recolzament en la gestió de tramitacions en cas de possibles IP.
 • Gestions de coordinació amb l’Àrea de Deduccions per pagament delegat per la resolució d’incidències en els descomptes aplicats en TC2.
 • Gestions de coordinació amb l’Àrea de Prevenció de Riscos tals com:
1. Assessorament en PRL.
2. Entrega d’índex de sinistralitat.
3. Assessorament sobre el projecte de RD pel que es regula l’establiment d’un sistema d’incentius a les empreses que contribueixin eficaçment i de forma contrastable a la reducció i a la prevenció de la sinistralitat laboral.
 • Gestions de recolzament i coordinació entre Empreses, Treballadors i Mútua referents als fons d’assistència social.
 • Demanar informació sobre les necessitats de Server que poden tenir les Empreses i informar als seus inmediats superiors.
 • Anàlisi, tramitació i resolució de reclamacions, sol·licituds de cessament o similars que evitin la judicialització de les mateixes.
 • Relacions de les organitzacions sindicals, l’administració i el Servei públic de salud en relació a les queixes/reclamacions i la tramitació de propostes de millora.
 • A petició de les Empreses Mutualistas, facilitar la documentació i/o material que precisen, d’acord amb la normativa vigent.
 • Assessorar a les Empreses Mutualistas, facilitar la documentació i/o material que precisen, d’acord a la normativa vigent.
 • Assessorar a les Empreses en qualsevol matèria relativa a la Mútua i derivar les consultes quan procedeixi a qui prodeceix.
 • Elaboració estudis de satisfacció.