Catàleg de serveis

Un cop entrem amb el nostre usuari a SeriMutua, podem accedir a les diferents opcions i serveis.

Pantalla principal
El primer que ens trobem, després d’acceptar la clàusula de responsabilitat d’accés a dades, és la pàgina principal. En aquesta pàgina se’ns mostra, de manera resumida, el nombre d’empreses, treballadors i autònoms que gestionem a la mútua en cas de ser col· laboradors, o el nombre d’accidents i baixes d’A.T. i d’I.T.C.C., en cas de ser empresa mutualista. A més, ens dóna informació sobre el nombre de gent connectada, quan va ser l’última vegada que vam accedir o quan hem canviat de contrasenya.

Per accedir a les diferents opcions s’ha de clicar sobre la pestanya “ServiMutua” (de color taronja), i se’ns desplegarà el menú lateral.

Dades estadístiques
De manera similar a la pantalla inicial, les estadístiques ens mostren de manera resumida dades sobre les empreses i els treballadors, però amb més detall. Podem veure les empreses i treballadors actius, les altes i les baixes durant l’últim any, més de la relació completa d’empreses gestionades, amb el nombre de treballadors i si té o no contractada l’opció de contingències comunes.

Sinistralitat / Absentisme
Des d’aquesta opció disposem d’un autèntic quadre de comandament de la sinistralitat i l’absentisme. Podem conèixer la situació actual de la sinistralitat i l’absentisme a la nostra empresa, veure les baixes per contingències professionals o comuns en un període donat, veure els riscos per a l’embaràs concedits, generar informes en PDF, accedir a estadístiques generals d’empresa, com ara la distribució per sexe, temporalitat, antiguitat, etc., o fins simular el cost i l’estalvi de les baixes si reduíssim la durada de les mateixes.

Indicadors d’estat
Ens situa ràpidament en l’estat de l’empresa respecte de l’accident de treball i la malaltia comuna. Mostra el nombre de baixes en el període, les baixes actives, els índexs d’incidència i la durada mitjana de les baixes, i representa gràficament les dades i la situació final de l’empresa.

Informes i llistats
Podem seleccionar el període a consultar, l’empresa i el tipus de llistat i ens retorna les dades, en pantalla o en PDF, de les baixes que compleixen els criteris.

Els tipus de llistats que es disposen són:

  • Informe de Sinistralitat
  • Baixes en el període.
  • Baixes actives
Tant de A.T., I.T.C.C. o Risc per l’embaràs.


A les dades de la pantalla, veiem una relació per CCC de les baixes, mostrant la tipologia, les dades de la baixa, dies transcorreguts durant el període seleccionat i dies totals de la baixa, així com els codis de la lesió.

En l’Informe de Sinistralitat, a més de la relació d’accidents de treball del període, genera unes estadístiques i gràfiques per a l’estudi, orientades a prevenció de riscos laborals. Ens dóna els índexs de l’empresa comparats amb els del seu sector, i la distribució proporcional dels diferents codis del comunicat oficial d’accident.

Aquest informe es genera en PDF

Índexs
Ens mostra a nivell d’empresa i de sector l’índex d’incidència, de freqüència, gravetat i durada mitjana, tant en accident de treball, com en contingències comunes.

Aquest estudi ho fa a nivell de contingències professionals, com a nivell de contingències comunes.

Dades econòmiques
Ens mostra un càlcul aproximat del cost de les baixes per a una empresa. Partint d’aquestes dades, es fa una simulació de l’estalvi que suposaria si es reduís en 1 i 2 accidents en AT i en 1 i 2 dies les baixes.

Dades generals
Per acabar, ens mostra unes gràfiques estadístiques de diferents dades de l’empresa, com ara la distribució per sexe, per edat, per antiguitat, per temporalitat o l’evolució del nombre de treballadors de l’empresa.

Aquestes dades per si soles no ens informen de la sinistralitat, però ens ajuden a entendre els motius.

Actualització de Dades
Atès que les dades són dinàmiques, és difícil estar al dia respecte les persones de contacte, relació d’e-mails, etc. Per aquest motiu s’ha incorporat a ServiMutua la possibilitat que les empreses puguin mantenir actualitzades aquestes dades, a través de l’opció “Actualització de dades”. L’usuari podrà entrar i veure les dades de contacte que tenim a la Mútua, i demanar-ne la modificació. Es fa diferència entre Centre Principal, Centre de Treball i domicili de Correspondència.