Avís legal

activamutua.es (http://www.activamutua.es) és un domini a Internet, que conté un portal o pàgina web, de la qual, la titularitat és d'Activa Mútua 2008 MATEPSS N º 3, el domicili social se situa a Tarragona c / Pin i Soler 12-14 i amb serveis centrals a Av. Cambra de Comerç n º 44 de Reus, c / Bailèn 84 de Barcelona i Av. 11 de Setembre de Lleida i direcció general de correu electrònic info@activamutua.es

La pàgina web d'ACTIVA MÚTUA 2008 té per objecte facilitar als seus associats, adherits, persones protegides i a la societat en general, informació relativa a les seves activitats corporatives i als serveis que ofereix, així com proporcionar serveis a distància a aquests últims per permetre'ls estalviar temps en desplaçaments i gestions telefòniques amb les diferents àrees de la Mútua.

Amb aquesta pàgina web, Activa Mutua pretén prestar un servei útil, de manera que els suggeriments dels usuaris són benvinguts. Ara bé, si no està d'acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, haurà de deixar d'utilitzar la pàgina web d'Activa mútua, ja que l'accés a la ella implica l'acceptació de les mateixes sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel l'ús de tals serveis.

Condicions d'utilització del portal

Les condicions establertes a continuació regulen l'ús permès de la pàgina web www.activamutua.es:

1. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l'accés. Activa Mútua es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.
Activa Mútua no és responsable dels errors que es produeixin a les comunicacions, sense garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis, per això Activa Mutua no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina web o al seu contingut. Activa Mutua durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

2. Propietat intel·lectual. Excepte indicació expressa, el contingut de la pàgina web, imatges, textos i dades, són propietat d'Activa Mutua. Així mateix, és propietat d'Activa Mutua seu codi font, disseny i estructura de navegació. Correspon a Activa Mutua l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals.
La consulta o descàrrega de continguts de la pàgina o de qualsevol software no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els mateixos.
S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

 • Que sigui compatible amb els fins de la pàgina web.
 • Que no es realitzi amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació.
 • Que cap dels continguts de la pàgina web sigui modificat.
 • Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d'imatges que l'acompanyen.
 • Que es citi la font.
 • Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines pels canals expressament proposats per a això, tal com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a títol gratuït. No enviï informació que no pugui ser tractada així.

 • 3. Seguretat. Activa Mutua, conscient dels riscos derivats d'enfrontar-se als nous reptes que suposa estendre els seus serveis a través d'Internet, ha disposat d'exigents mesures de seguretat per reduir aquests riscos.
  No obstant això, Activa Mutua no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, per la qual cosa exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari), documents electrònics i fitxers de l'usuari o de qualsevol tercer, incloent els que es produeixin en els serveis prestats per tercers a través d'aquest portal.
  Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. L'usuari i Activa Mutua s'exoneren mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora de la mateixa, l'error o intercepció de les comunicacions.

  4. Continguts i pàgines enllaçades. La informació continguda en aquesta web té caràcter merament informatiu, i, en cap cas, constitueix assessorament jurídic. La política Activa Mutua és tractar que els continguts siguin sempre actualitzats, però pot succeir que no ho estiguin, especialment els de caràcter normatiu.
  La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar o completar les dades i ofertes en aquesta pàgina. Activa Mutua no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.
  En tot cas, Activa Mutua no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la seva pàgina web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.
  Encara que els enllaços són supervisats regularment perquè no succeeixi, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d'un tercer es prega que es comuniqui immediatament a Activa Mutua (c / Rosselló 192-08.008 Barcelona; informatica@activamutua.es) aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:
  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
  • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, al principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

  5. Protecció de dades personals. Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
  Activa Mutua tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d'aquesta web complint amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

  Així:
  • La inclusió en fitxers és absolutament voluntària i és degudament anunciada
  • Els fitxers als quals s'incorporen dades personals estan donats d'alta en les Agències de Protecció de Dades competents, i protegits per les mesures de seguretat exigides per la legislació.
  • Les dades només seran utilitzades per a la finalitat per a la qual s'hagin recollit
  • Totes les persones que s'incorporin al fitxer creat podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la forma prevista per la normativa vigent de protecció de dades.

  Excepte indicació en diferent sentit, el responsable del tractament serà Activa Mutua, podent l'usuari dirigir-se a aquest, per exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant correu ordinari a:

  ACTIVA MUTUA 2008
  Accés / Modificació / Rectificació / Cancel·lació de dades
  Pg Onze de Setembre, 34
  25199 Lleida

  O per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat del Client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

  6. Enllaç de tercers a la web www.activamutua.es. Tot enllaç de tercers a la web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els 'links profunds", el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web a favor de tercers no autoritzats.

  7. Responsabilitats. Activa Mutua no serà, en cap cas, responsable pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directament o indirectament, de la manca de lectura d'aquest avís, o de l'incompliment de les obligacions especificades en les condicions que s'hi estableixen. Així mateix, d'acord amb l'exposat en aquestes condicions, Activa Mutua exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o els seus continguts.
  Activa Mutua, per tant, no es responsabilitza de l'ús indegut del portal i dels seus continguts i serveis, ni pot garantir, encara que sigui el seu ànim, la certesa dels seus continguts. Igualment no garanteix la veracitat dels continguts publicitaris de qualsevol bé, producte o servei anunciat.

  L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que una actitud negligent seva pogués ocasionar a aquest portal.

 • 8. Fur jurisdiccional. Activa Mutua i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o ús de la web al dels Jutjats i Tribunals espanyols.