Programa Voluntari de Reducció d'Accidents

Aquest programa, pioner a Europa, va ser aprovat per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball formada pels Agents Socials, les Comunitats Autònomes i l'Administració General de l'Estat el 15 de desembre de 2008, neix d'una iniciativa pública mitjançant la qual es dóna suport a les empreses que no han resolt el seu problema de sinistralitat laboral, però no obstant això, tenen la ferma intenció de fer-ho.

Les empreses que participin han d'adoptar un compromís formal amb l'Autoritat Laboral, mitjançant el qual s'obliguen a seguir un programa d'accions concretes per aconseguir una reducció de l’accidentalitat (l'objectiu ho marcarà cada CCAA, a títol orientatiu s'ha proposat una reducció del 20 % de l'índex d'incidència).


El programa té una durada màxima de 24 mesos, durant els quals la Inspecció no realitzarà visites planificades ni aplicarà sancions per a l'empresa excepte en cas d'accident de treball greu o mortal, malaltia professional greu o denúncia.

Els requisits per poder inscriure's al programa PreVea:
  • Presentar nivells de sinistralitat superiors a la mitjana dins de la seva activitat o bé estar inclosa entre les empreses objectiu del programa d'acció contra l'accidentalitat laboral en la seva Comunitat Autònoma.
  • Tenir una plantilla de més de 10 treballadors i menys de 50, o fins a 250 o 500 quan l'empresa hagi acordat la seva modalitat organitzativa i l'elecció del servei de prevenció aliè, si escau, amb el Comitè de Seguretat i Salut.
  • Disposar d'organització preventiva, haver dut a terme l'avaluació de riscos i comptar amb el suport dels treballadors o els seus representants.
Les empreses interessades a inscriure's hauran de dirigir-se a l'Organisme Gestor del Govern de la seva Comunitat (l'Autoritat laboral o els òrgans d'assistència tècnica en PRL de les Comunitats Autònomes).

Les empreses que participin en el Pla PreVea podran sol·licitar a Activa Mútua 2008:
  • La informació relativa als seus accidents, durada de les baixes i nivells d'accidentalitat laboral.
  • Rebre assessorament tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals.


Pàgines web d'organismes oficials participants: