Prevención 10

La recent reforma del Reglament dels Serveis de Prevenció ha servit per a adaptar la normativa preventiva als objectius fixats per l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2007-2012. Entre les mesures contemplades es preveia, per al supòsit que l'empresari assumís personalment l'activitat preventiva, ampliar el requisit respecte del nombre de treballadors al seu càrrec, que passa de sis a deu treballadors.

En el nostre país, més d'un milió de petites empreses, de fins a deu treballadors, empren a la quarta part de la població treballadora, concentrant una part important dels accidents laborals. 

Per a aquestes empreses, el Ministeri de Treball i Immigració, i l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, amb la col·laboració de totes les Comunitats Autònomes, han engegat un nou servei gratuït d'Assessorament Públic a l'empresari, en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, que a través de la pàgina web www.prevencion10.es permetrà incorporar l'activitat preventiva a la gestió diària de les microempreses.

Aquesta nova eina actualment està en fase pilot i només és operativa per a alguns sectors (oficines, perruqueries, tintoreries i floristeries) però progressivament s'anirà ampliant a més sectors d'activitat. Tampoc està tancat a altre tipus d'empreses, de fins a 50 treballadors, ja que els poden ser d'utilitat els formularis, models de planificació, etc., com un mitjà d'enllaç amb les actuacions del Servei de Prevenció Aliè.