Guies de Bones Pràctiques Preventives

Activa Mútua 2008, amb l'objectiu d'elaborar i difondre codis de bones pràctiques per a la gestió i millora contínua de la prevenció, ha desenvolupat una eina informativa i divulgativa "Guia de bones pràctiques preventives" dirigida a fomentar el nivell d'informació i divulgació en prevenció de riscs entre els seus mutualistes.

La guia de bones pràctiques preventives és un document d'informació i divulgació on es descriuen les característiques i funcions de l'activitat professional analitzada, així com els principals riscos associats a les esmentades activitats i les seves conseqüències, mesures preventives recomanades, necessitats formatives, protocols mèdics, bibliografia, etc.

A diferència d'altres documents, les guies tenen en compte la informació que proporciona la legislació sobre els certificats de professionalitat de les diferents famílies professionals, el que es complementa perfectament amb tota l'altra informació recopilada pel tècnic de prevenció a l'hora d'elaborar el document.

La guia preventiva de bones pràctiques consta dels següents apartats:

* Definició de la professió, funcions a exercir, equips de treball emprats.
* Riscs genèrics, causes, efectes i mesures preventives.
* Equips de Protecció Individual.
* Necessitats formatives en prevenció de riscs i a nivell professional.
* Medicina del treball. Protocols mèdics específics.

Activa Mútua 2008 aprofundeix en les activitats preventives que la legislació li encomana, proporcionant als seus associats una valuosa eina com a font d'informació, la qual cosa redundarà en última instància, en un millor compliment per part de les empreses de la legislació en prevenció de riscs laborals, i en conseqüència una millora de les condicions de seguretat i salut de tots els treballadors.