Assistència Sanitària

Activa Mútua disposa d’unes excel ·lents infraestructures sanitàries amb la finalitat d’oferir la millor assistència als treballadors accidentats. A l’Entitat comptem amb mitjans propis (d’infraestructures i recursos humans per tal d’atendre als pacients des de l’accident fins a la recuperació total, incloent el tractament definitiu quirurgic, si precisa, fins a la rehabilitació per la seva incorporació a l’activitat laboral i social) des de la primera cura i atenció d’urgències, fins a la intervenció quirúrgica i la rehabilitació. 

 
Aquesta tasca assistencial està estretament lligada al control que exerceixen els diferents equips mèdics de l’Entitat, que realitzen el seguiment dels processos de baixa de forma rigorosa i professional.


L’assistència sanitària engloba:
  • El tractament mèdic-quirúrgic, les prescripcions farmacèutiques i, en general, totes les tècniques diagnòstiques i terapèutiques que els facultatius que assisteixin a l’accidentat considerin necessàries.
  • El subministrament i renovació dels aparells de pròtesis i d’ortopèdia necessaris.
  • Rehabilitació.
  • Viatges: Per a tots aquells accidentats que no puguin desplaçar-se del seu domicili per sofrir lesions que impedeixin la seva mobilitat, comptem amb una xarxa de serveis d’ambulàncies concertades que facilitarà la mobilitat dels treballadors accidentats, sempre sota prescripció mèdica.

Els nostres centres

Els mutualistes tenen a la seva disposició un gran nombre de centres concertats (autoritzats pel Ministeri) que ofereixen un elevat nivell assistencial. No obstant això, i en cas d’urgència mèdica poden acudir a qualsevol centre que, per la seva proximitat, faciliti les prestacions de la primera assistència. Aquesta llibertat d’elecció es complementa amb un rigorós seguiment de les baixes a través dels metges que l’Entitat té a les províncies on és implantada i que faciliten un control dels accidents.