Que s'enten per contingència professional?

Són les que es produeixen en l’àmbit de treball com a conseqüència del desenvolupament d’una activitat laboral. Poden ocasionar-se per un accident de treball o una malaltia professional.

 


Accident de treball

Es considera accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi, d’acord amb la regulació de l’article 115 de la Llei General de la Seguretat Social.


Malaltia professional

S’entén per malaltia professional l’adquirida en el lloc de treball a conseqüència del treball sempre que aquesta estigui tipificada en el nou quadre de Malalties Professionals de la Seguretat Social.


Per tant, per poder-se qualificar com a malaltia professional ha d’estar regulada en el corresponent quadre previst en la norma administrativa oportuna.

  • Actualment, el quadre de malalties profesionals está previst en el Real Decret 1299/2006, de 10 de novembre.

    L'elaboració i tramitació dels comunicats de Malalties Professionals correspon a les Entitats Gestores o Col·laboradores (Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social) que assumeixin la protecció de les contingències professionals.

    La complimentació i transmissió del comunicat de Malaltia Professional es realitzarà únicament per via electrònica, mitjançant l'aplicació informàtica CEPROSS (Comunicació de Malalties Professionals de la Seguretat Social), a la qual es pot accedir a través de l'Oficina virtual de l'adreça www.seg-social.es.

    La transmissió inicial del comunicat s'ha de realitzar dintre dels deu dies hàbils següents a la data en la que s'ha produït el diagnòstic de la Malaltia Professional. La totalitat de les dades sol·licitades per CEPROSS es deuran transmetre en el termini màxim de cinc dies hàbils després de la comunicació inicial.

    Tot això es troba regulat en l'Orde TAS/1/2007, de 2 de gener, per la que s'estableix el model de comunicat de malaltia profesional, es dicten normes per la seva elaboració y es crea el corresponent fitxer de dades personals.