Òrgans de govern

Junta General

Òrgan superior de govern d'Activa Mutua 2008 integrada pel col·lectiu dels empresaris associats i un representant dels treballadors al servei de la mútua.

Junta Directiva

Òrgan executiu que té al seu càrrec el govern directe i immediat d'Activa Mutua 2008, correspon la convocatòria de la Junta General i l'execució dels acords adoptats per aquesta, així com les altres funcions que s'estableixin en els estatuts.
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Comissió de Control i Seguiment

Òrgan de participació institucional en el control i seguiment de la gestió desenvolupada per Activa Mutua 2008.

Comissió de Prestacions Especials


Òrgan de concessió de beneficis d'assistència social que en atenció a estats i situacions concretes de necessitat es consideren precisos.