Codi de conducta

Introducció

L'ètica està present en totes i cadascuna de les estratègies, decisions i gestions que s'emprenen en Activa Mútua 2008, des del convenciment que aquesta filosofia acaba convertint-se en una útil eina per generar confiança i augmentar el prestigi i la credibilitat entre tots els integrants del projecte: empleats, clients, proveïdors, administracions públiques i societat, i competidors. El respecte, la transparència, l'honestedat i la professionalitat són les bigues mestres sobre les quals se sostenen els valors de l'entitat.


Empleats
 • Són el principal actiu de l'entitat; de la seva motivació, entusiasme i implicació depèn la consecució de l'èxit, els resultats i la imatge positiva de l'entitat. És per això que des de la gestió dels Recursos Humans, Activa Mútua 2008 garanteix la salut i la seguretat en l'ambient laboral, i es fomenta la política de formació continuada per desenvolupar i aprofitar al màxim les potencialitats de cada treballador.
 • Aquestes missives ja tenen ressonància en els processos de selecció dels nous candidats, on es preval la transparència, l'objectivitat i la igualtat amb la finalitat de disposar dels millors professionals. Així mateix, des d'Activa Mútua 2008 es prescindeix categòricament de discriminacions per motiu de sexe, raça, nacionalitat, religió o ideologia; es fomenta una contractació estable per permetre el desenvolupament professional i personal dels empleats i es respecta la dignitat de les persones en l'exercici de les seves activitats.
 • Des d'Activa Mútua 2008 s'estimula la comunicació com un dels elements més bàsics per al correcte esdevenir de l’entitat. Amb una fluïda transmissió de dades i informació s'aconsegueix aquesta necessària estabilitat que emana de la tranquil·litat i l'equilibri de treballadors i clients. S'estimula la comunicació i diàleg entre companys, i s'escolta detingudament totes i cadascuna de les propostes tant dels empleats com de la clientela per aconseguir focalitzar precisament el servei i atenció cap a la demanda. Amb tot això, s'aspira a una millora constant de la qualitat en el servei amb un tracte humà, respectuós i afectiu.
 • Activa Mútua considera també vital la fidelitat i implicació dels seus empleats per a millorar la imatge exterior de l'entitat, i exigeix el compromís de salvaguardar la informació confidencial tant de la pròpia mútua, com de tot allò relacionat amb els clients.

Clients
 • L'èxit d'Activa Mútua 2008 està en la satisfacció i fidelitat dels seus clients, treballadors i assessors laborals. Un objectiu que s'aconsegueix satisfent les seves expectatives, gràcies a la proporció d'un servei d'excel·lència i en constant estat de perfeccionament. Per a això, els empleats d'Activa Mútua tenen com a principal missiva la de ser efectius, amables, correctes i resolutius, i sempre pendents dels aspectes més valorats per la clientela.
 • Des d'Activa Mútua 2008 es protegeix amb absolut recel la dignitat i la privadesa de totes les dades relacionades amb el client, i es prohibeix el tractament i transmissió de dades privades amb finalitats no justificades.
 • La informació i els serveis proporcionats al client seran sempre veraços, i possibles reclamacions i suggeriments sempre es respondran per escrit.
 • Els clients d'Activa Mútua 2008 accedeixen a un servei àgil i resolutiu, on s'eliminen els tràmits i circuits administratius innecessaris.

Proveïdors
 • Un proveïdor d'Activa Mútua 2008 és part integrant de l'entitat, per tant, es deu als objectius i premisses de qualitat, confidencialitat, seguretat, salut laboral i respecte medi ambiental. Per aquest motiu els empleats estan obligats a reclamar als proveïdors, l'excel·lència en productes i serveis.
 • Segons normativa, es deu treballar amb dues o més proveïdors alhora o fins i tot convocar concurs si la circumstància així ho requereix.
 • És incompatible ser proveïdor i empleat alhora en Activa Mútua 2008.
 • Activa Mútua 2008 commina als treballadors a no acceptar regals o favors que procedeixin dels proveïdors.

Competència
 • Activa Mútua 2008 aposta per un sector mutualista diversificat i plural amb el qual accedir a un ampli i competitiu servei.
 • La relació de la companyia amb la resta d'entitats serà dialogant, cordial, respectuosa i traçarà ponts de diàleg amb els quals poder subscriure possibles acords de col·laboració per aconseguir el desenvolupament del sector Mutualista i de Prevenció.

Administracions Públiques i Societat
 • Des d'Activa Mútua es promou una relació fluïda amb l'Administració Pública amb l'objectiu d'incrementar la fortalesa i el desenvolupament del sector mutualista i dels serveis de prevenció.
 • Els recursos de l'entitat únicament poden ser utilitzats en benefici de la mateixa, dels seus clients i de la societat.
 • En l'àmbit de les inversions financeres, tal com resa el Reial decret 1993/1995, capítol III articles 21 a 31, recordar que les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals no podran adquirir valors, ni en general, realitzar un altre tipus d'inversions financeres que no es concretin en els actius financers que, a l'efecte de materialització de reserves i fons propis, es relacionen en l'article 31 d'aquest Reglament.
 • Respecte a la materialització de les reserves i fons propis, la provisió per a contingències en tramitació haurà de trobar-se materialitzada almenys en un 75 per cent, en efectiu de comptes bancaris o certificats de dipòsits emesos per entitats bancàries que tinguin garantida la seva immediata liquiditat, així com en instruments emesos pel Tesoro Público el venciment del qual no sigui superior a un any. Segons l'article 31, seran computables també els saldos a favor de la Mútua en el seu compte corrent amb la Tesorería General de la Seguridad Social.