Què s'entén per contingència comuna?

Una contingència comuna comprèn els accidents no laborals y les conegudes malalties comunes.

Un accident no laboral és el que no tingui el caràcter d’accident de treball, conforme a allò establert a l’article 115 de la Llei General de Seguretat Social.

Mentre que una malaltia comuna consisteix en les alteracions de la salut que no tinguin la condició d’accident de treball ni de malaltia professional, i per tant, és tota aquella que no ha estat desenvolupada amb ocasió o a conseqüència del treball, d’acord amb els apartats e, f i g de l’article 115.2 i l’article 116 de la LGSS.

Activa Mútua ofereix als seus associats, com a complement a la cobertura per contingències laborals (accidents de treball i malalties professionals), la possibilitat de contractar els seus serveis en la gestió de les prestacions d’Incapacitat Temporal per contingències comunes, consistint això no només en la simple gestió de la prestació econòmica de la baixa sinó també en el control i seguiment d’aquests processos d’incapacitat, amb la finalitat de col·laborar per una àgil solució als mateixos.

 • Prestació econòmica d'Incapacitat Temporal derivada de Contingències Comunes
  (malaltia comuna o accident no laboral)  Del 1r al 3r dia de baixa (ambdós inclosos)
  a càrrec del Treballador

  Del 4t al 15è dia de la baixa
  60% de la base reguladora a càrrec de l'Empresa

  Del 16è al 20è dia de la baixa
  60% de la base reguladora a càrrec de la Mútua/INSS

  A partir del 21è dia de la baixa
  75% de la base reguladora a càrrec de la Mútua/INSS

La durada màxima de la prestació econòmica de la Incapacitat Temporal és de 365 dies, podent-se prorrogar uns altres 180 dies quan es prevegi la curació en aquest període.