Què fer en cas de contingència comuna?
A les empreses que tenen concertada l'opció de contingències comunes amb Activa Mútua 2008, els treballadors que causin baixa mèdica per aquesta contingència i se'ls extingeixi la relació laboral, poden demanar el pagament directe de la prestació econòmica per contingències comunes a la mútua. Per això, hauran d'adjuntar la següent documentació:


Documentació necessària

Documentació comuna a totes les sol·licituds:
 • Document de Sol·licitud de Pagament Directe, degudament emplenat i signat.
 • Fotocòpia del DNI o del permís de residència en vigor. 
 • Model 145 d'IRPF, degudament emplenat i signat. 
 • Llibre de família (en el cas de tenir fills)

Règim general:
 • Certificat d'empresa amb les bases de cotització dels últims 180 dies anteriors a l'extinció (si l'antiguitat en l'última empresa és inferior a 180 dies: certificats de totes les empreses fins a computar els 180 dies o Vida Laboral i certificat cotitzacions).
 • Si són empreses de menys de 10 treballadors i més de 6 mesos de baixa: Comunicació de l’empresa donant trasllat a la Mútua sobre la seva obligació de pagament directe a partir del 6è mes de baixa.

Representant de comerç:
 • Certificat d’empresa.
 • Fotocòpia del TC1/3 del mes anterior a la data de baixa mèdica o nòmina del mes anterior a la baixa..

Treballador fix discontinu:
 • Certificat d’empresa amb les bases de cotització dels tres últims mesos anteriores a la baixa.
 • Fotocòpia, si s'escau, de la crida a l’activitat o comunicació de cessament.

Artista amb obligació a cotitzar i professional taurí:
 • Declaració d'activitats (TC4/6) i justificant d'actuacions (TC4/5) dels 12 mesos anteriors a la data de la baixa mèdica.

Treballador del règim especial agrari:
 • Còpia dels TC2 corresponents als tres últims mesos.

Treballador per compte propi:
 • Model de Declaració de la Situació d'Activitat degudament emplenat i signat que haurà de renovar-se semestralment.
 • Justificant de cotització dels últims 3 mesos. Quan tingui concedit un ajornament en les quotes amb la T.G.S.S., haurà d'adjuntar fotocòpia de la Resolució i justificant del pagament dels ajornaments.


Activa Mutua 2008 l'informa
La Mútua està facultada per requerir-lo a reconeixement mèdic. La negativa a sotmetre's a aquests reconeixements mèdics donarà lloc a l'expedició de la proposta d'alta per part dels serveis mèdics propis o per la Inspecció del Servei Públic de Salut (article 13 de l’OM 19 de juny de 1997).

En cas d'incompareixença injustificada a reconeixement mèdic, es procedirà a l'extinció de la prestació econòmica (article 131.bis del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, segons modificació de l’article 34.4 de la Llei  24/2001 de 27 de desembre).