Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Activa Mutua, en el compromís que té de ser una mútua propera, desenvolupa activitats preventives per potenciar aquesta cultura i fomentar la integració de la prevenció. Això té com a resultat la millora de la gestió i la reducció de la sinistralitat laboral mitjançant la informació, la sensibilització i l’assessorament.

Aquestes actuacions es porten a terme de manera gratuïta entre els treballadors de les empreses associades a Activa Mutua, amb especial atenció per les petites empreses, en aquells sectors amb més indicadors de sinistralitat i en els treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes les contingències professionals, regulades per l’Ordre TAS/3623/2006 de 28 de novembre per la qual es controlen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i en el desenvolupament de les distintes resolucions anuals, sense que en cap cas puguin substituir les actuacions que hagin de realitzar les empreses en el compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Conegueu el que fem

Activa Mutua 2008 desenvolupa a favor dels treballadors autònoms i de les empreses associades a la mútua, i preferentment a aquelles de menys de cinquanta treballadors, tal com ho estableixen els criteris establerts pel Ministeri de Treball i Immigració, en l’Ordre TAS / 3623 / 2006, de 28 de novembre, un ampli ventall d’accions preventives, amb la finalitat d’ajudar a la incorporació o millora de l’activitat preventiva de les empreses, tal com es mostra en aquest web, i que es materialitzen en:

  • Ajuda en l’anàlisi de factors determinants dels accidents laborals i de les malalties professionals.
  • Assessorament en relació amb el compliment de les obligacions legals en matèria de prevenció amb mesures, entre altres, com visites als centres de treball amb la finalitat d’orientar sobre les necessitats preventives.
  • Estudis, enquestes i estadístiques de sinistralitat.
  • Orientació en les necessitats formatives del personal de l’empresa.
  • Realització de jornades i seminaris sobre actualització i posada al dia dels coneixements en matèria preventiva de caràcter general.
  • Campanyes de sensibilització, educació preventiva i sanitària, que impliquin una millora dels hàbits i les actituds per al treball.

Aquestes actuacions es portaran a terme sense que en cap cas puguin substituir les actuacions que han de realitzar les empreses en el compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Suport en el control de la sinistralitat

Per ajudar les empreses en el control de la sinistralitat les activitats que podem desenvolupar en l’empresa comprenen:

  • Informar l’empresa de l’evolució dels accidents i les malalties professionals, així com dels índexs més indicatius relatius a la sinistralitat laboral.
  • Ajudar en l’anàlisi dels aspectes més significatius de la sinistralitat esdevinguda.
  • Proposar mesures per al control de les causes dels accidents i les malalties professionals que s’han patit.

Risc d’embaràs i lactància (REL)

La llista no exhaustiva d’agents i condicions de treball en els quals no hi podrà haver risc d’exposició per part de treballadores embarassades o en període de lactància natural queda regulada pel RD 295/2009 i 298/2009 de 6 de març de 2009, que modifica l’art. 4 del Reglament dels serveis de prevenció.

Aquesta prestació no substitueix la prevenció, però sí que forma part de la protecció, i és l’últim recurs després de la gestió preventiva.

Des d’Activa Mutua, sabem la importància de realitzar una bona gestió de la prevenció per sistematitzar les diferents situacions de l’empresa en aquests casos i poder planificar les accions posteriors que se’n derivin.

A causa de la nostra experiència en la gestió del REL, posem a la vostra disposició el nostre Departament de Prevenció per assessorar-vos en les activitats preventives que es requereixen en aquest apartat tan important per a la societat.

Bonus malus

Per a la sol·licitud de la reducció de les cotitzacions per contingències professionals, el RD 404/2010 estableix, entre altres criteris, presentar un qüestionari d’autodeclaració de les activitats preventives, que l’empresa acredita i justifica amb el compliment dels requisits establerts per la Llei de prevenció de riscos laborals, acompanyat per la justificació de les inversions realitzades en matèria de prevenció.

Des d’Activa Mutua posem a la vostra disposició el Departament de Prevenció de Riscos amb càrrec a les quotes de la Seguretat Social, per assessorar-vos en tot allò que faci referència a la documentació preventiva que es requereixi per sol·licitar aquesta reducció o, en el seu defecte, ajudar-vos a planificar aquestes activitats per a posteriors sol·licituds.

Si desitgeu ampliar la informació sobre la reducció de les cotitzacions per contingències comunes vegeu bonus.

Eines de gestió de PRL

1. Prevenció 10/25.
Al nostre país, més d’un milió de petites empreses, de fins a 25 treballadors, utilitzen la quarta part de la població treballadora i concentren una part important dels accidents laborals.

Per a aquestes empreses, el Ministeri de Treball i Immigració, i l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, amb la col·laboració de totes les comunitats autònomes, han posat en marxa un nou servei gratuït d’assessorament públic a l’empresari en matèria de prevenció de riscos laborals, que a través del web www.prevencion10.es o www.prevencion25.es permetrà incorporar l’activitat preventiva a la gestió diària de les microempreses.

2. PCAE 3.0.
El Programa de Coordinació d’Activitats Empresarials, PCAE, és un programa informàtic que facilita als empresaris i/o autònoms, el compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals quan vàries empreses concorren en un mateix centre de treball.

El PCAE ha estat desenvolupat per la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, CEOE, amb el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.

El PCAE, vinculat a l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, està a disposició de tots els empresaris i/o autònoms i professionals de qualsevol entitat.

3. www.insht.es/portal/site/RiesgosPsicosociales/
En aquest portal es recull la informació més rellevant que es disposa en l’INSHT referida als riscos psicosocials i a la seva prevenció –manuals, guies, notes tècniques per a la prevenció (NTP), aplicacions informàtiques per a la prevenció (AIP), etc. S’inclouen, a més, alguns documents d’especial interès editats per altres organitzacions. Ha estat renovat recentment (el 2014) amb l’objectiu d’actualitzar-ne els continguts i fer-hi més atractiva la navegació.