Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Afiliació

La seguretat d’afiliar-se a una mútua col·laboradora amb
la Seguretat Social que us garanteix la cobertura
de les prestacions econòmiques i l’assistència sanitària.

Sistema de reducció de cotització.

És un sistema d’incentius consistent en reduccions de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral.

Si precisa d’assessorament, en Activa Mútua disposem d’un servei d’atenció telefònica 24 hores 902116756; o bé poden dirigir qualsevol dubte a l’adreça de correu electrònic: reduccion.cotizacion@activamutua.es

Quines empreses poden beneficiar-se’n?

Totes aquelles que hagin cotitzat per contingències professionals durant el període d’observació.

Quantia a percebre

El 5 per cent de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponents al període d’observació, i del 10 per cent, en el cas d’existir inversió en prevenció de riscos laborals, establint-se en aquest últim cas un límit màxim coincident amb el import de la inversió realitzada.

Què es considera període d’observació?

És el nombre d’exercici naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud necessaris per assolir el volum mínim de cotització i que no hagin format part d’una sol·licitud anterior amb un límit màxim de quatre exercicis.

Quins requisits s’han de complir?

  • Volum de quotes per contingències professionals superior a 5000 euros durant el període d’observació o haver assolit els 250 euros en un període d’observació de quatre exercicis.
  • Trobar-se en el període d’observació per sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i extrema que s’establiran anualment en l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
  • Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals.
  • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu

Índexs de sinistralitat

Índexs de sinistralitat general

Les empreses hauran de complir els dos índexs de sinistralitat general que es ressenyen a continuació, els quals, en la seva definició, recullen la incidència de la sinistralitat laboral, exclosos els accidents in itinere, la permanència en la situació d’actiu del treballador, el nombre de treballadors i les bases de cotització, així com la relació amb l’activitat desenvolupada reflectida en el tipus de cotització pel codi de la Classificació Nacional d’Activitat Econòmiques (CNAE) contemplat en la tarifa de recompenses per a la cotització a la Seguretat social per accidents laborals i malalties professionals vigent en el període d’observació.

La definició d’aquests índexs per als codis citats és la següent:

I Alfa= Import total de la presentació per incapacitat temporal derivada de contingències professionals durant el període d’observació / Quotes totals per contingències professionals durant el període d’observació X 100

I Beta= Nombre total d’informes d’AT i EP amb baixa laboral durant el període d’observació / Quotes totals per contingències professionals durant el període d’observació X 10.000

Índex de sinistralitat extrema.

En aquells supòsits en els quals durant el període d’observació s’hagués produït la defunció d’algun treballador o el reconeixement d’alguna pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa per contingències professionals, exclosos els que tinguin la seva causa en els accidents in itinere, es calcularà l’índex de sinistralitat extrema, que mesuri el nombre de sinistres amb repercussions extremes (accidents o malalties que ocasionin incapacitat permanent en algun dels graus assenyalats o la defunció de la persona treballadora) ponderat entre el nombre total de treballadors de l’empresa, la seva permanència en el treball i l’activitat econòmica de l’empresa.

L’índex de sinistralitat extrema es defineix com la relació entre:

I Gamma= Nombre total de reconeixements d’incapacitat permanent i de defuncions durant el període d’observació / Quotes totals per contingències professionals durant el període d’observació X 1.000.000

Si l’índex de sinistralitat extrema de l’empresa superés el límit establert a l’efecte, l’incentiu no podria aplicar-se, amb independència del valor que prenguin els índexs de sinistralitat general.

Els valors límit Alfa, Beta i Gamma dels índexs assenyalats s’establiran anualment en l’ordre pel qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, contingudes en les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Presentació i resolució

Des del 15 d’abril al 31 de maig de cada any, en l’entitat gestora o mútua que tingui assumida la protecció de les seves contingències professionals.

Com a màxim l’últim dia hàbil del mes de març de l’any següent al de la presentació de l’informe-proposada per les entitats gestores o mútues, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha de dictar resolució estimatòria o desestimatòria.

Aspectes destacables

Es regula la possibilitat que les mútues puguin percebre de les empreses fins a un 10% de l’incentiu concedit previ acord de les parts.

Del còmput de la sinistralitat laboral a què es refereixen els índexs, s’exclouran els accidents “in itinere”

L’empresa ha d’informar els delegats de prevenció dels índexs de sinistralitat, un cop tingui coneixement dels mateixos.

Documentació necessària per sol·licitar la bonificació

  • Model de sol·licitud.
  • Declaració responsable de l’empresari sobre activitats preventives, i, en cas de sol·licitar el 5% addicional, declaració responsable sobre els imports de les inversions efectuades, però, l’empresari guardarà a disposició de l’autoritat competent, la documentació acreditativa de les inversions realitzades durant el període d’observació.
  • Fotocòpia del DNI, passaport, carnet de conduir o NIE de la persona representant.
  • Document acreditatiu de la facultat de representació de l’empresa.

Sol·licitud bonus

Document de suport

Tríptic bonus