Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

L’autònom

T’acompanyem en les teus nous reptes. T’aportem
la seguretat que necessites per dedicar-te plenament
a la teva activitat.

Cessament activitat després de cese Covid

Quina és la documentació que necessito i com he de tramitar la sol·licitud de prestació ordinària per cessament d’activitat de treballadors/es autònoms/as compatible amb el treball per compte propi?

Per a la tramitació d’aquesta sol·licitud, hem habilitant un formulari de sol·licitud online en el qual t’ajudarem a cumplimentar els camps d’obligat compliment.

Veure resum Reial Decret

Accés a la prestació

Qui pot sol·licitar la prestació?

Poden sol·licitar-la les personis treballadores autònomes que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sempre que concorrin els següents requisits:

 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, en el seu cas.Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat a què es refereix l’article 338 (des de l’1 de juliol de 2019 fins al 30 de juny de 2020 de forma prolongada i interrompuda)
 • No haver complert l’edat ordinària per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 de, almenys, el 75 per cent en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per a determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros mensuals.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, haurà d’acreditar-se al temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l’entitat gestora perquè aportin els documents precisos que acreditin aquest extrem.

És necessari que em doni de baixa en la meva activitat?

No, no és necessari que et donis de baixa de la teva activitat. De fet, tant per a accedir a aquesta prestació com per al manteniment de la mateixa fins al 30 de setembre de 2020, és obligatori mantenir-se en alta en la TGSS i en Hisenda.

És necessari estar cotitzant pel CESSAMENT per a poder accedir a aquesta prestació?

Sí, si és necessari que hagis cotitzat per la prestació ordinària de Cessament d’Activitat recollida en la Llei General de la Seguretat Social i la normativa d’aplicació (article 338 Llei General de la Seguretat Social) durant un mínim de 12 mesos continuats i immediatament anteriors.

Hi ha algun període mínim de cotització per a sol·licitar-la?

Sí, per a sol·licitar aquesta prestació hi ha una manca mínima de dotze mesos.

És compatible aquesta prestació de cessament d'activitat al treball per compte propi?

Si, la percepció és compatible amb el treball per compte propi sempre que els ingressos que es percebin durant el tercer trimestre de l’any 2020 siguin inferiors a 5.818,75 euros.

És compatible aquesta prestació de cessament d'activitat amb el treball per compte d'altre?

No, la percepció d’aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri (Article 342 Llei General de la Seguretat Social).

Sobre quina normativa es regula aquesta prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi?

La normativa aplicable és el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial?

Cotitzacions

He de continuar ingressant les cotitzacions durant el període que percebi aquesta prestació?

Si, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La mútua col·laboradora abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del que es disposa en l’article 329 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Durada i quantia

Quant suposa aquesta prestació?

Serà equivalent al 70% de la base reguladora. La base reguladora serà la mitjana de les bases per les quals s’hagués cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors.

La quantia màxima de la prestació per cessament d’activitat serà del 175 per cent de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples, excepte quan el treballador autònom tingui un o més fills al seu càrrec, i en aquest cas la quantia serà, respectivament, del 200 per cent o del 225 per cent d’aquest indicador.

La quantia mínima de la prestació per cessament d’activitat serà del 107 per cent o del 80 per cent de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples, segons el treballador autònom tingui fills al seu càrrec, o no.

A més, durant el temps que estigui percebent la prestació, Activa Mútua li abonarà l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del que es disposa en l’article 329 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social

Durant quant temps es percebrà?

Com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. A partir del 30 de setembre de 2020 només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si concorren tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

Com sol·licitar-la?

Quin termini es té per a sol·licitar la prestació?

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les Mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes d’1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.

Com he de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud ha de presentar-se, a partir de l’1 de juliol, a través de l’oficina virtual d’Activa Mútua mitjançant un formulari que el mateix autònom haurà d’emplenar.

L’aplicació informàtica li retornarà confirmació de la recepció de la sol·licitud i posteriorment, en cas de complir amb els requisits, se li enviarà una carta de reconeixement provisional de la prestació a l’email que indiqui en la sol·licitud.

Necessitaré certificat digital per a accedir al formulari en línia?

No necessita disposar de certificat digital ni de signatura electrònica, atès que per a l’accés al formulari en línia ja s’haurà acreditat prèviament en la nostra oficina virtual.

Quina documentació és necessària per a acreditar la reducció de la facturació i a partir de quan haig de presentar-la?

A partir del 21 d’octubre de 2020 i de l’1 de febrer de 2021, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sempre que tinguin el consentiment dels interessats atorgat en la sol·licitud, o l’Institut Social de la Marina recaptessin del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes.

Si les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina no poguessin tenir accés als dades que consten en les administracions tributàries, els treballadors autònoms hauran d’aportar a la mútua col·laboradora en els deu dies següents al seu requeriment:

 • Còpia del model 303 d’autoliquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), corresponent a les declaracions del segon i tercer trimestres dels anys 2019 i 2020.
 • Còpia del model 130 corresponent a l’autoliquidació en pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del segon i tercer trimestres dels anys 2019 i 2020 a l’efecte de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d’aquests anys.

Els treballadors autònoms que tributin en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d’aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per a acreditar els ingressos exigits en aquest precepte

Quina documentació no és necessària adjuntar al formulari en línia però si que tindré l'obligació de tenir-la disponible per si Activa Mútua me la requereix amb posterioritat?

La documentació que no és necessària adjuntar al formulari en línia, però que sí que haurà de tenir disponible per si li és requerida posteriorment, és la següent:

 • Llibre de família o document equivalent en cas d’estrangers, si existeixen fills al seu càrrec.
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent de pagament en la data del fet causant.
 • Si existeix ajornament de quotes pendents de pagament a la TGSS: resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’ajornament de les quotes pendents de pagament, i justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis establerts en aquesta.
 • Si existeixen cotitzacions a l’estranger: documentació acreditativa de les cotitzacions realitzades a l’Estranger.
 • Resolució Administrativa o Judicial de reconeixement de la prestació o ajuda corresponent, si tingués alguna concedida.

I si, després de les comprovacions, no puc acreditar la reducció de la facturació?

Comprovades les dades per l’entitat col·laboradora o gestora competent per al reconeixement de la prestació, es procedirà a reclamar les prestacions percebudes per aquells treballadors autònoms que superin els límits d’ingressos establerts en aquest precepte, o que no acreditin una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l’any 2019.

L’entitat competent per a la reclamació fixés la data d’ingrés de les quantitats reclamades que hauran de fer-se sense interessos o recàrrec.

Transcorregut el termini fixat en la resolució que a aquest efecte es dicti, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a reclamar el deute pendent, amb els recàrrecs i interessos que procedeixin conforme al procediment administratiu de recaptació establert en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny.

 

 

Puc renunciar a la prestació en qualsevol moment?

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

 • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2020, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.
 • Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts en l’apartat 5 amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació

.

I si durant el percebo d'aquesta prestació em veig obligat/a a tancar el meu negoci?

En els supòsits de cessament definitiu en l’activitat amb anterioritat al 30 de setembre de 2020, els límits dels requisits fixats per a aquesta prestació es prenguessin de manera proporcional al temps de la durada de l’activitat, a aquest efecte el càlcul es farà computant-se en la seva integritat el mes en què es produeixi la baixa en el règim de Seguretat Social en el qual estigués enquadrat.

I es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si concorren tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.