Cessament d’activitat | Activamutua

Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

L’autònom

EMPRENEDORIA

T’acompanyem en les teus nous reptes. T’aportem
la seguretat que necessites per dedicar-te plenament
a la teva activitat.

Podreu accedir a la prestació per cessament d’activitat:

 • Si teniu coberta amb Activa Mútua la cobertura de cessament dels treballadors autònoms.
 • Si reuniu els requisits necessaris.
 • Si acrediteu una situació legal de cessament d’activitat.

Actualment es tracta d’una cotització de caràcter voluntari.

El cessament de l’activitat ha de ser total en l’activitat econòmica o professional que, de manera habitual, personal i directa, hagueu desenvolupat.

A Activa Mútua us guiem en els tràmits i les consultes, abans, durant i després, de la prestació per finalització d’activitat.

Què fem?

 • Informar el treballador autònom de la documentació necessària per a l’estudi de la sol·licitud i dels terminis a complir.
 • Gestionar la documentació aportada.
 • Comunicar les possibles incidències detectades.
 • Reconèixer o denegar la prestació per finalització d’activitat sol·licitada.
 • Cotitzar per contingències comunes.
 • Pagar la prestació econòmica.

Correus:  ceseautonomo@activamutua.es / infoautonomos@activamutua.es

Beneficiaris

 • Treballadors autònoms que hagin cotitzat al règim de treballadors autònoms (RETA règim 0521) per finalització d’activitat. Incloses les persones treballadores del sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (SETA).
 • Persones treballadores per compte propi del règim especial dels treballadors del mar.

Requisits

 • Estar afiliats i en situació d’alta i de cobertura de les contingències de la finalització d’activitat al règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, o al règim especial dels treballadors del mar, en el seu cas.
 • Sol·licitar la baixa al règim especial.
 • Tenir cobert el període mínim de 12 mesos de cotització per finalització d’activitat.
 • Trobar-se en situació legal de finalització d’activitat.
 • Subscriure el compromís d’activitat al qual es refereix l’article 231 del Real decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat laboral a través de les activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora a les quals el pugui convocar el servei públic d’ocupació de la corresponent comunitat autònoma o, al seu torn, l’Institut Social de la Marina.
 • No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, excepte si el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per això.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Situacions legals de cessament

 • Per la concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius.
 1. Pèrdues derivades del desenvolupament de l’activitat en un any complet, superior al 10% dels ingressos obtinguts durant el mateix període, exclòs el primer any d’inici de l’activitat.
 2. Execucions judicials o administratives que tendeixin al cobrament dels deutes reconeguts pels òrgans executius, que comportin com a mínim el 30% dels ingressos de l’exercici econòmic immediatament anterior.
 3. La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
 • Per força major.
 • Per pèrdua de la llicència administrativa.
 • Per violència de gènere.
 • Per divorci o separació matrimonial en els supòsits en què l’autònom exercís funcions d’ajut familiar en el negoci del seu excònjuge o de la persona de la qual s’ha separat.

Situacions legals específiques segons el col·lectiu:

 • Per als administradors o consellers i socis que prestin altres serveis a una societat mercantil.
 • Per als comuners o socis d’altres societats no mercantils.
 • Per als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) i els treballadors autònoms sense el reconeixement d’econòmicament depenent (que compleixin amb les condicions establertes en l’art. 11 de la llei 20/2007 i l’art. 2 del RD 197/2009).
 • Per als socis treballadors de cooperatives de treball associat i aspirants a socis en període de prova de les cooperatives de treball associat.
 • Per als treballadors autònoms que exerceixin funcions d’ajut familiar.
 • Per als treballadors autònoms agraris per compte propi.

En cap cas es considerarà en situació legal de finalització d’activitat:

 • Aquells que finalitzin o interrompin voluntàriament la seva activitat, excepte en el cas dels TRADE per incompliment contractual greu del client degudament acreditat.
 • Els casos en què, en el termini d’un any, a comptar des del moment en què es va extingir la prestació, situació en la qual hauran de reintegrar la prestació rebuda:
 1. Els TRADE que després de finalitzar la seva relació amb el client i percebre la prestació per finalització d’activitat, tornin a ser contractats pel mateix client.
 2. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que, després de finalitzar definitivament la prestació de treball i, per tant, l’activitat desenvolupada en la cooperativa, tornin a ingressar a la mateixa societat cooperativa.
 3. El treballador autònom que exerceixi la seva activitat professional conjuntament i després de finalitzar la seva activitat torni a exercir l’activitat professional en la mateixa entitat.

Sol·licitud

La sol·licitud podrà realitzar-se fins a l’últim dia del mes següent al qual es va produir la finalització de l’activitat. Si es presentés fora d’aquest termini, es descomptarien del període de percepció els dies que quedessin entre la data en la qual s’hauria d’haver presentat la sol·licitud i la data en la qual es va presentar.

On podrà sol·licitar-se?

En qualsevol oficina/delegació d’Activa Mútua. Vegeu la xarxa de centres.

Com s’ha de sol·licitar?

Mitjançant la sol·licitud i el document de la declaració jurada, que es presentaran emplenats i acompanyats dels documents necessaris que acreditin els requisits i la situació legal de cessament.

Quantia i durada de la prestació

Quantia

La base reguladora de la prestació econòmica per finalització d’activitat serà la mitjana de les bases per les quals s’hauria cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de finalització.

La quantia de la prestació, durant tot el seu període de percepció, es determinarà aplicant a la base reguladora el 70%.

Segons la situació familiar del treballador autònom s’establiran quanties màximes i mínimes de la prestació per finalització de l’activitat.

Durada de la prestació

Estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels quaranta-vuit mesos anteriors a la situació legal de finalització d’activitat dels quals, com a mínim, dotze han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de finalització en relació amb la següent escala:

Període de cotització (mesos)

Període de la prestació (mesos)

Període de la prestació (mesos). Treballador autònom a partir dels 60 anys

De 12 a 17 2 2
De 18 a 23  3 4
De 24 a 29  4 6
De 30 a 35  5 8
De 36 a 42  6 10
De 43 a 47  8 12
De 48 en endavant  12 12

Què cobreix aquesta prestació?

Aquesta prestació dóna dret a percebre:

 • La prestació econòmica.
 • L’abonament de la cotització de la Seguretat Social per contingències comunes.
 • La base de cotització durant el període de la prestació correspon a la base reguladora de la prestació per cessament d’activitat, que es calcula mitjançant la mitjana de les bases que s’hagués cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.
 • Mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora dels treballadors autònoms que en siguin beneficiaris, que aniran a càrrec del servei públic d’ocupació autonòmic o, al seu torn, de l’Institut Social de la Marina.

Suspensió del dret a la protecció

El dret a la protecció per finalització d’activitat se suspendrà en els següents supòsits:

 • Durant el període que correspongui per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes establerts en el Real decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 • Durant el compliment de condemna que impliqui privació de llibertat.
 • Durant el període de realització d’un treball per compte propi o per compte aliè, excepte en els casos establerts a l’article 11.1 c) de l’actual Llei.

La protecció per finalització d’activitat es reprendrà si l’interessat ho demana a través d’una sol·licitud, sempre que acrediti que ha finalitzat la causa de suspensió i que es mantingui la situació legal de finalització d’activitat.

El dret a la represa sorgirà a partir de la finalització de la causa de suspensió, sempre que se sol·liciti en el termini dels quinze dies següents. ANNEX II

En cas de presentar-se la sol·licitud transcorregut el termini esmentat, s’estarà dins del que preveu l’article 7.3 de la Llei 32/2010.

Extinció del dret a la protecció

El dret a la protecció per finalització d’activitat s’extingirà en els casos següents:

 • Per exhauriment del termini de durada de la prestació.
 • Per imposició de les sancions en els termes establerts per la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 • Per la realització d’un treball per compte aliè o propi durant un temps igual o superior a 12 mesos, en aquest últim cas sempre que generi dret a la protecció per finalització d’activitat com a treballador autònom.
 • Per compliment de l’edat de jubilació ordinària o, en el cas dels treballadors per compte propi dins del règim especial dels treballadors del mar, per edat de jubilació teòrica, excepte quan no es compti amb els requisits per accedir a la pensió de jubilació contributiva. En aquest supòsit la prestació per finalització d’activitat s’extingirà quan el treballador autònom compleixi la resta de requisits per accedir a aquesta pensió o bé s’exhaureixi el termini de durada de la protecció.
 • Per reconeixement de pensió de jubilació o d’incapacitat permanent, sense perjudici del que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 32/2010.
 • Per trasllat de residència a l’estranger, excepte en els casos que reglamentàriament es determinin.
 • Per renúncia voluntària al dret.
 • Per defunció del treballador autònom.

Obligacions de l’autònom

 • Sol·licitar a Activa Mútua la cobertura de la protecció per cessament d’activitat.
 • Cotitzar per l’aportació corresponent a la protecció per cessament d’activitat.
 • Proporcionar la documentació i la informació que es necessiti als efectes del reconeixement, la suspensió, l’extinció o la represa de la prestació o es deixin de reunir els requisits exigits per a la seva percepció, en el moment en què es produeixin aquestes situacions.
 • No treballar per compte propi o aliè durant la percepció de la prestació.
 • Reintegrar les prestacions indegudament percebudes.
 • Comparèixer a requeriment de l’òrgan gestor, participar en accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional per incrementar la seva ocupabilitat i estar a disposició del servei públic d’ocupació amb la finalitat de realitzar les activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora a les quals sigui convocat.