Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

L’autònom

T’acompanyem en les teus nous reptes. T’aportem
la seguretat que necessites per dedicar-te plenament
a la teva activitat.

Cessament d’activitat

El treballador autònom podrà accedir a la prestació per cessament d’activitat en els següents supòsits:

 • Si té coberta amb Activa Mútua la cobertura de cessament dels treballadors autònoms.
 • Si reuneix els requisits necessaris.
 • Si acredita una situació legal de cessament d’activitat.

A Activa Mútua guiem el treballador autònom en els tràmits i les consultes abans, durant i després de la prestació per cessament d’activitat.

Beneficis per al treballador autònom

 • El treballador autònom rebrà informació de la documentació requerida per a l’estudi de la sol·licitud i dels terminis a complir.
 • Gestió de la documentació aportada.
 • Comunicació de les possibles incidències detectades.
 • Reconeixement o denegació de la prestació per cessament d’activitat sol·licitada.
 • Cotització per contingències comunes.
 • Pagament de la prestació econòmica.

Correus electrònics de contacte: ceseautonomo@activamutua.es / infoautonomos@activamutua.es

Beneficiaris

 • Treballadors autònoms compresos en el Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA).
  • Els treballadors del Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (SETA).
  • Els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE).
  • Els treballadors per Compte propi en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.

Requisits

Els beneficiaris han de complir determinats requisits:

• Estar afiliats, en situació d’alta i coberta la contingència del cessament d’activitat en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, o al règim especial dels treballadors del mar, si s’escau.
• Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat de 12 mesos continuats i immediatament al cessament.
• Sol·licitar la baixa en el règim especial.
• Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat.
• Subscriure el compromís d’activitat per al manteniment de la prestació per tal de realitzar les activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora a les quals pugui convocar el servei públic d’ocupació corresponent.
• No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
• Que no es doni cap de les incompatibilitats previstes en l’art. 342 del TRLGSS.

Situacions legals de cessament

 • Per la concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius.
 1. Pèrdues derivades del desenvolupament de l’activitat en un any complet, superior al 10% dels ingressos obtinguts durant el mateix període, exclòs el primer any d’inici de l’activitat.
 2. Execucions judicials o administratives que tendeixin al cobrament dels deutes reconeguts pels òrgans executius, que comportin com a mínim el 30% dels ingressos de l’exercici econòmic immediatament anterior.
 3. La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
 • Per força major.
 • Per pèrdua de la llicència administrativa.
 • Per violència de gènere.
 • Per divorci o separació matrimonial en els supòsits en què l’autònom exercís funcions d’ajut familiar en el negoci del seu excònjuge o de la persona de la qual s’ha separat.

Situacions legals específiques segons el col·lectiu:

 • Per als administradors o consellers i socis que prestin altres serveis a una societat mercantil.
 • Per als comuners o socis d’altres societats no mercantils.
 • Per als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) i els treballadors autònoms sense el reconeixement d’econòmicament depenent (que compleixin amb les condicions establertes en l’art. 11 de la llei 20/2007 i l’art. 2 del RD 197/2009).
 • Per als socis treballadors de cooperatives de treball associat i aspirants a socis en període de prova de les cooperatives de treball associat.
 • Per als treballadors autònoms que exerceixin funcions d’ajut familiar.
 • Per als treballadors autònoms agraris per compte propi.

En cap cas es considerarà en situació legal de finalització d’activitat:

 • Aquells que finalitzin o interrompin voluntàriament la seva activitat, excepte en el cas dels TRADE per incompliment contractual greu del client degudament acreditat.
 • Els casos en què, en el termini d’un any, a comptar des del moment en què es va extingir la prestació, situació en la qual hauran de reintegrar la prestació rebuda:
 1. Els TRADE que després de finalitzar la seva relació amb el client i percebre la prestació per finalització d’activitat, tornin a ser contractats pel mateix client.
 2. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que, després de finalitzar definitivament la prestació de treball i, per tant, l’activitat desenvolupada en la cooperativa, tornin a ingressar a la mateixa societat cooperativa.
 3. El treballador autònom que exerceixi la seva activitat professional conjuntament i després de finalitzar la seva activitat torni a exercir l’activitat professional en la mateixa entitat.

Sol·licitud

• La sol·licitud es podrà presentar fins a l’últim dia del mes següent al que es va produir el cessament d’activitat. Si es presentés fora d’aquest termini, es descomptaran del període de percepció els dies que hi hagi entre la data en què hauria d’haver presentat la sol·licitud i la data en què es va presentar.

• La protecció per cessament d’activitat s’ha de sol·licitar a la mateixa mútua col·laboradora de la Seguretat Social a la qual es trobi adherit el treballador autònom.

On podrà sol·licitar-se?

En qualsevol oficina/delegació d’Activa Mútua. Vegeu la xarxa de centres.

Com s’ha de sol·licitar?

Mitjançant la sol·licitud i el document de la declaració jurada, que es presentaran emplenats i acompanyats dels documents necessaris que acreditin els requisits i la situació legal de cessament.

Quantia i durada de la prestació

Quantia

La base reguladora de la prestació econòmica per finalització d’activitat serà la mitjana de les bases per les quals s’hauria cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de finalització.

La quantia de la prestació, durant tot el seu període de percepció, es determinarà aplicant a la base reguladora el 70%.

Segons la situació familiar del treballador autònom s’establiran quanties màximes i mínimes de la prestació per finalització de l’activitat.

Durada de la prestació

Estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels quaranta-vuit mesos anteriors a la situació legal de finalització d’activitat dels quals, com a mínim, dotze han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de finalització en relació amb la següent escala:

Període de cotització necessari Mesos de prestació des de l’1 de gener de 2019
De 12 a 17 mesos 4
De 18 a 23 mesos 6
De 24 a 29 mesos 8
De 30 a 35 mesos 10
De 36 a 42 mesos 12
De 43 a 47 mesos 16
De 48 en endavant 24

Què cobreix aquesta prestació?

La cotització per cessament d’activitat donarà dret a:

 • La prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu, de l’activitat.
 • L’abonament de la cotització a la Seguretat Social del treballador autònom al règim corresponent.
 • La base de cotització durant el període de la prestació correspon a la base reguladora de la prestació per cessament d’activitat, calcula mitjançant la mitjana de les bases que s’hagués cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.
 • Mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora dels treballadors autònoms beneficiaris d’aquest, que aniran a càrrec del Servei Públic d’Ocupació autonòmic o, si s’escau l’Institut Social de la Marina.

Suspensió del dret a la protecció

El dret a la protecció per cessament d’activitat se suspendrà en els següents supòsits:

 • Durant el període que correspongui per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 • Durant el compliment de condemna que impliqui privació de llibertat.
 • Durant el període de realització d’un treball per compte propi o per compte d’altri, excepte en els casos que estableix l’article 11.1 c) de la present Llei.

La suspensió del dret comportarà la interrupció de l’abonament de la prestació econòmica i de la cotització sense afectar el període de la seva percepció, excepte en els supòsits de suspensió imposats per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, en què el període de percepció es reduirà per temps igual al de la suspensió produïda.

La protecció per cessament d’activitat es reprendrà prèvia sol·licitud de l’interessat, sempre que aquest acrediti que ha finalitzat la causa de suspensió i que es mantingui la situació legal de cessament d’activitat.

El dret a la represa neix a partir del terme de la causa de suspensió, sempre que se sol·liciti en el termini dels quinze dies següents.

En cas de presentar la sol·licitud transcorregut el termini esmentat, s’estarà en el que preveu l’article 7.3 de la Llei 32/2010.

Extinció del dret a la protecció

El dret a la protecció per finalització d’activitat s’extingirà en els casos següents:

 • Per exhauriment del termini de durada de la prestació.
 • Per imposició de les sancions en els termes establerts per la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 • Per la realització d’un treball per compte aliè o propi durant un temps igual o superior a 12 mesos, en aquest últim cas sempre que generi dret a la protecció per finalització d’activitat com a treballador autònom.
 • Per compliment de l’edat de jubilació ordinària o, en el cas dels treballadors per compte propi dins del règim especial dels treballadors del mar, per edat de jubilació teòrica, excepte quan no es compti amb els requisits per accedir a la pensió de jubilació contributiva. En aquest supòsit la prestació per finalització d’activitat s’extingirà quan el treballador autònom compleixi la resta de requisits per accedir a aquesta pensió o bé s’exhaureixi el termini de durada de la protecció.
 • Per reconeixement de pensió de jubilació o d’incapacitat permanent, sense perjudici del que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 32/2010.
 • Per trasllat de residència a l’estranger, excepte en els casos que reglamentàriament es determinin.
 • Per renúncia voluntària al dret.
 • Per defunció del treballador autònom.

Obligacions de l’autònom

• Sol·licitar a Activa mútua la cobertura de la protecció per cessament d’activitat.
• Cotitzar per l’aportació corresponent a la protecció per cessament d’activitat.
• Proporcionar la documentació i informació que siguin necessaris a l’efecte del reconeixement, la suspensió, l’extinció o la represa de la prestació.
• Proporcionar la documentació i informació que siguin necessaris a l’efecte del reconeixement, la suspensió, l’extinció o la represa de la prestació.
• No treballar per compte propi o d’altre durant la percepció de la prestació.
• Sol·licitar la baixa en la prestació per cessament d’activitat quan es produeixin situacions de suspensió o extinció del dret o es deixin de reunir els requisits exigits per a la seva percepció, en el moment en què es produeixin aquestes situacions.
• Reintegrar les prestacions indegudament percebudes.
• Comparèixer davant l’òrgan gestor i estar a disposició del Servei Públic d’Ocupació de la corresponent comunitat autònoma.
• Participar en accions específiques de motivació, informació, orientació o formació professional.