Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

L’autònom

T’acompanyem en les teus nous reptes. T’aportem
la seguretat que necessites per dedicar-te plenament
a la teva activitat.

Risc durant l'embaràs i la lactància

L’embaràs i la lactància natural són períodes especialment delicats en la vida de qualsevol treballadora, pel que existeixen eines administratives en forma de prestacions ideades per protegir tant el benestar de la mare com el de el nadó. Aquesta prestació té com a fi el de cobrir la pèrdua d’ingressos de la treballadora derivada de la suspensió de l’contracte de treball per riscos, bé durant l’embaràs, o bé durant la lactància natural, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d’activitat per una altra compatible amb el seu estat, el canvi no sigui tècnicament o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

La prestació de risc durant l’embaràs o la lactància natural té naturalesa de contingència professional. El dret a l’subsidi neix des del mateix dia que s’iniciï la suspensió de l’contracte de treball o el permís per risc durant l’embaràs o el període lactància natural.

Beneficiaris i durada

Són beneficiàries de la prestació per riscos durant l’embaràs o la lactància natural les treballadores per compte propi o aliè, que es trobin en situació de suspensió de contracte i inscrites en qualsevol règim de la Seguretat Social. Les beneficiàries han d’estar afiliades i donades d’alta, i al corrent de pagament de quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.

No es considerarà situació protegida la que derivi de riscos o patologies que puguin influir negativament en la salut de la treballadora o del fetus, quan no estigui relacionada amb agents, procediments o condicions de treball de la professió duta a terme.

Tant en el cas de riscos durant l’embaràs com durant el període de lactància natural la prestació econòmica equival al 100% de la base de cotització per contingències professionals del mes anterior a la data de suspensió de contracte. No s’exigeix període de carència per tenir dret a la prestació. En efectuar-se el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

La durada i extinció de la prestació en el cas de risc durant l’embaràs estarà únicament limitada per la pròpia existència del risc; és a dir, serà fins al dia anterior al naixement del fill o qualsevol altra causa establerta en l’article 35 del RD 295/2009. El dret al subsidi s’extingeix per:

 • Suspensió del contracte de treball per maternitat.
 • Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.
 • Interrupció de l’embaràs.
 • Defunció de la beneficiària o del fill lactant.

En casos de risc durant el període de lactància natural, la prestació s’abonarà durant el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill i finalitzarà:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Per reincorporació de la dona treballadora al lloc de treball o activitat professional anterior, o a un altre compatible amb el seu estat.
 • Per extinció del contracte de treball per causes legals.
 • Per interrupció de la lactància natural.
 • Per defunció de la beneficiària o del fill lactant.

Seran motius de suspensió de la prestació per riscos durant la lactància materna:

 • Actuar fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
 • Realitzar qualsevol treball iniciat amb posterioritat a la suspensió de l’activitat incompatible amb el seu estat.