Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social

Complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social
18 feb

Complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social

Ferran Pellisé, Director de Prestacions i Assessoria jurídica de prestacions d’Activa Mútua, resol les principals qüestions relacionades amb els criteris per a l’aplicació del Complement per Maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social.

1. On es troba regulat aquest complement per maternitat?

La disposició final segona, un, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, afegeix un nou article, el 50 bis, al text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, mitjançant el qual s’introdueix o nou complement per maternitat (CM).

El contingut del citat article 50 bis s’ha integrat com a article 60 en el nou text refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), aprovat pel Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

2. Què és el complement per maternitat (CM)?

Consisteix en un complement al que tindran dret, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, les dones que han tingut dos o més fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent.

3. Sobri quines pensions són les que procedeix reconèixer el complement per maternitat?

El CM serà aplicable, segons el que es disposa en el disposició final tercera de l’esmentada Llei de Pressupostos i en el segon paràgraf de la disposició final única del Reial decret Legislatiu 8/2015, a les pensions el fet causant de les quals es produeixi a partir de l’1 de gener de 2016 i que la seva titular sigui una dona que hagi tingut dues o més fills biològics o adoptats.

4. S’ha de reconèixer sobre qualsevol que sigui la contingència?

La norma no distingeix, tractant-se de pensions de viduïtat o incapacitat permanent, amb el que es podrà reconèixer el CM qualsevol que sigui la contingència, comuna o professional, de la qual derivin aquelles.

5. És exigible algun requisit de residència per a la pensionista?

Per al reconeixement i abonament del CM no resulta exigible a la pensionista cap requisit de residència.

6. Quin és el percentatge que s’aplica a la pensió per determinar el CM?

El percentatge aplicable a la pensió per determinar el CM varia en funció del nombre de fills nascuts i/o adoptats, d’acord amb la següent escala:

  • En el cas de dos fills: 5%
  • En el cas de tres fills: 10%
  • En el cas de quatre o més fills: 15%

7. Quins fills són computables?

Únicament són computables els fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió que es tracti. D’aquesta manera, el naixement o adopció posteriors al referit fet causant no determinarà el reconeixement del CM sobre aquesta pensió, ni l’increment del reconegut inicialment.

De la mateixa manera, quan es causin pensions en moments diferents podria succeir que els fills tinguts en compte per determinar l’existència o no del dret al CM o la seva quantia no siguin els mateixos respecte de cadascuna de les pensions.

El naixement ha d’haver-se produït a Espanya i l’adopció ha de realitzés conforme a la legislació espanyola.

No obstant això, quan siguin aplicable els Reglaments Comunitaris, els naixements que s’hagin produït al territori d’un Estat membre de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa s’assimilaran als produïts a Espanya, en virtut del principi d’assimilació de fets (article 5 del Reglamento nº 883/2004 – CE). De la mateixa manera, les adopcions que s’hagin realitzat conforme a la legislació d’un d’aquests Estats tindran els mateixos efectes que les realitzades conforme a la legislació espanyola.

L’assenyalat anteriorment serà igualment aplicable quan la interessada hagi treballat únicament a Espanya.

Les altres normes internacionals de coordinació de sistemes de Seguretat Social no estableixen el principi d’assimilació de fets, per la qual cosa no es tindran en compte els naixements que s’hagin produït fora d’Espanya quan es tracti d’expedients tramitats a l’empara d’aquestes normes.

Els naixements que s’hagin produït fora d’Espanya o, si escau, fora del territori d’un Estat membre, durant una estada temporal de la interessada, s’assimilaran als produïts a Espanya sempre que, en aquesta data, la interessada fos resident habitual a Espanya o, si escau, en un Estat membre.

Quant a la validesa de les adopcions realitzades en virtut de la regulació d’altres països, s’estarà al que es disposa en la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d’Adopció internacional.

8. Quina naturalesa jurídica té el CM?

El CM tindrà naturalesa jurídica de pensió pública contributiva i estarà subjecte al règim jurídic de la pensió sobre la qual es determina, referent a naixement, durada, suspensió, extinció i, si escau, actualització.

Cal considerar que el CM no forma part de la pensió a la qual complementa, en sentit estricte, que continua regint-se per la seva normativa específica. No obstant això, comparteix la seva consideració com a pensió pública contributiva i seguirà la seva mateixa dinàmica.

L’import del CM serà objecte de revaloració en els mateixos termes previstos per a les pensions contributives i estarà subjecte a variacions en funció de les modificacions de quantia sofertes per la pensió sobre la qual es determini.

9. Com es realitza el seu reconeixement?

El seu reconeixement es realitzarà, quan així procedeixi conforme a les dades tingudes en compte en l’expedient, en la mateixa resolució per la qual es determini el dret a la pensió i amb idèntics efectes econòmics.

Aquest reconeixement, a més, correspondrà a l’entitat gestora (INSS o ISM) o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la qual correspongui el de la pensió sobre la qual s’apliqui el CM.

Serà responsable del CM l’entitat gestora o col·laboradora que ho sigui de la pensió a la qual complementi.

10. Què succeeix quan es reconeix la incapacitat permanent total “qualificada”?

En els supòsits en què es reconegui el 20%, bé al moment inicial o en un moment posterior, corresponent a la *IPT “qualificada”; el CM s’aplicarà a la quantia de la pensió, inclòs aquest increment. De la mateixa manera, el CM es recalcularà quan se suprimeixi el citat increment.

11. Com es calcula el CM en la pensió de gran invalidesa?

Es calcula solament sobre la quantia de la pensió, sense tenir en compte el complement destinat a remunerar a la persona que atengui a la pensionista.

12. Què succeeix en els supòsits de revisió de grau de la incapacitat permanent?

Quan com a conseqüència de la revisió de grau d’una incapacitat permanent, el fet causant inicial s’hagués produït a partir d’1 de gener de 2016, se suprimeixi, incrementi o redueixi la quantia de la pensió anteriorment reconeguda, el CM que, si escau, complementi a la mateixa, se suprimirà igualment o es recalcularà en funció del nou import de la pensió.

Si la revisió de grau recau sobre una pensió d’incapacitat permanent el fet causant de la qual és anterior a 1/1/2016, no s’aplicarà el CM a la pensió resultant d’aquesta revisió, encara que aquesta sigui posterior a aquesta data.

13. Què succeeix en els delictes dolosos d’homicidi i l’impediment per ser beneficiària de la pensió de viduïtat?

L’impediment per ser beneficiari de la pensió de viduïtat i les facultats de revisió del seu reconeixement i de suspensió cautelar del seu abonament, en els supòsits previstos en els articles 231 i 232 del TRLGSS, aconsegueixen igualment al CM que hagués pogut correspondre a aquesta pensió.

14. Com s’aplica el CM en els supòsits de concurrència de diverses beneficiàries de pensió de viduïtat?

En els supòsits en què concorrin diverses beneficiàries de pensió de viduïtat d’un mateix causant, el CM s’aplicarà a cadascuna d’elles segons el percentatge que li correspongui en funció dels fills biològics o adoptats que la mateixa hagi tingut, computant a aquests efectes tant els que siguin comuns amb el causant com els no comuns.

En els casos de nul·litat, separació o divorci en els quals la pensió de viduïtat hagi de calcular-se en proporció al temps conviscut amb el causant, el CM es calcularà sobre la pensió inicial que correspongui a cadascuna de les vídues, entenent per tal: la que resulti d’aplicar a la base reguladora el percentatge (52% o 70%) que correspongui a la interessada, i al resultat la prorrata per període de convivència, reduïda si escau en la quantia necessària per garantir al cònjuge *supérstite o parella de fet el 40%, i una vegada aplicat, si així procedís, el límit de la pensió compensatòria.

15. Quina afectació té el CM sobre el recàrrec de prestacions?

El CM es calcularà solament sobre la pensió sense tenir en compte el recàrrec per falta de mesures de seguretat i salut en el treball.

Al seu torn, el càlcul del recàrrec s’efectuarà, si escau, solament sobre la pensió sense computar el CM.

Ferran Pellisé Guinjoan
Director de Prestacions i Assessoría jurídica de prestacions.

PDSC_1447