Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Criteri de la Seguretat Social on s’estableix que els períodes d’aïllament preventiu (quarantenes) al fet que es vegin sotmesos els treballadors pel coronavirus SARS-CoV-2 (sense necessitat que aquestes persones estiguin malaltes a causa de l’epidèmia), seran considerats “com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna”.

Criteri de la Seguretat Social on s’estableix que els períodes d’aïllament preventiu (quarantenes) al fet que es vegin sotmesos els treballadors pel coronavirus SARS-CoV-2 (sense necessitat que aquestes persones estiguin malaltes a causa de l’epidèmia), seran considerats “com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna”.
03 mar

Criteri de la Seguretat Social on s’estableix que els períodes d’aïllament preventiu (quarantenes) al fet que es vegin sotmesos els treballadors pel coronavirus SARS-CoV-2 (sense necessitat que aquestes persones estiguin malaltes a causa de l’epidèmia), seran considerats “com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna”.

El passat 26 de febrer, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, va adoptar el Criteri 2/2020 (el text del qual reproduïm), per a donar resposta a la qüestió relativa a la situació dels treballadors que després del seu contacte amb un cas de virus SARS-CoV-2, poguessin estar afectats per aquesta malaltia i que, per aplicació dels protocols establerts per les Autoritats Sanitàries competents, es veuen sotmesos al corresponent aïllament preventiu per a evitar els riscos de contagi derivats d’aquesta situació fins que es culmina el corresponent diagnòstic.

Es planteja, en concret, la situació de tals treballadors enfront de la Seguretat Social fins al moment en què és possible dilucidar si estan o no efectivament perjudicats pel virus SARS-CoV-2. Durant el referit lapse temporal, els treballadors no estan afectats, en sentit estricte, per un accident o per una malaltia, però és evident, d’altra banda, que els mateixos han d’estar vigilats i rebre la corresponent assistència sanitària amb vista a diagnosticar el seu estat i que estan impedits per al treball, per òbvies raons.

A fi de garantir la protecció dels treballadors durant tals períodes d’aïllament i de dissipar els dubtes que sobre aquest tema s’han plantejat, la Direcció General, en ús de les atribucions que té conferides, davant la falta de resposta a tal situació en el vigent ordenament jurídic i fins que aquesta llacuna sigui omplerta mitjançant les adaptacions normatives que resultin necessàries, adopta el Criteri al qual s’ha fet esment i que es concreta en tres punts:

  • U.- Els períodes d’aïllament preventiu al fet que es vegin sotmesos els treballadors a conseqüència del virus SARS-CoV-2, seran considerats com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, i durant els mateixos els afectats tindran dret a les corresponents prestacions, complerts els altres requisits en cada cas exigits, i en els termes i condicions establerts, per les normes del règim de la Seguretat Social en què es trobi enquadrat el treballador.
  • Dos.- Quan la protecció de la incapacitat temporal per contingències comunes estigui prevista com a millora voluntària, el que s’estableix en aquest Criteri serà aplicable únicament als treballadors que s’haguessin acollit a aquesta millora.
  • Tres.- El que es preveu en aquest Criteri serà aplicable respecte a totes les situacions d’aïllament preventiu produïdes des de la detecció del virus SARS-CoV-2. Cal recordar la importància que té l’aplicació, entre altres camps, dins de l’àmbit laboral, de mesures preventives concretes per a evitar possibles exposicions al virus SARS-CoV-2 i així evitar l’aparició i propagació de la malaltia que produeix, coneguda com COVID-19.

El ministeri de Sanitat ofereix en tot moment informació precisa i actualitzada en funció de la situació epidemiològica existent.

Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos.htm

Àrea de Prevenció de Riscos Laborals Activa Mútua