Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

L’empresa

Som un soci estratègic. Treballem en
col·laboració amb la teva empresa,
amb la finalitat d’incrementar-ne els nivells
de productivitat i aconseguir una plantilla saludable.

Bonificació

És un sistema d’incentius consistent en reduccions de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral.

Si precisa d’assessorament, en Activa Mútua disposem d’un servei d’atenció telefònica 24 hores 902020280; o bé poden dirigir qualsevol dubte a l’adreça de correu electrònic: reduccion.cotizacion@activamutua.es

Quines empreses poden beneficiar-se’n?

Totes aquelles que hagin cotitzat per contingències professionals durant el període d’observació.

Quantia a percebre

El 5 per cent de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponents al període d’observació, i del 10 per cent, en el cas d’existir inversió en prevenció de riscos laborals, establint-se en aquest últim cas un límit màxim coincident amb el import de la inversió realitzada.

Què es considera període d’observació?

És el nombre d’exercici naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud necessaris per assolir el volum mínim de cotització i que no hagin format part d’una sol·licitud anterior amb un límit màxim de quatre exercicis.

Quins requisits s’han de complir?

  • Volum de quotes per contingències professionals superior a 5000 euros durant el període d’observació o haver assolit els 250 euros en un període d’observació de quatre exercicis.
  • Trobar-se en el període d’observació per sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i extrema que s’establiran anualment en l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
  • Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals.
  • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu

Índexs de sinistralitat

Índexs de sinistralitat general

Les empreses hauran de complir els dos índexs de sinistralitat general que es ressenyen a continuació, els quals, en la seva definició, recullen la incidència de la sinistralitat laboral, exclosos els accidents in itinere, la permanència en la situació d’actiu del treballador, el nombre de treballadors i les bases de cotització, així com la relació amb l’activitat desenvolupada reflectida en el tipus de cotització pel codi de la Classificació Nacional d’Activitat Econòmiques (CNAE) contemplat en la tarifa de recompenses per a la cotització a la Seguretat social per accidents laborals i malalties professionals vigent en el període d’observació.

La definició d’aquests índexs per als codis citats és la següent:

I Alfa= Import total de la presentació per incapacitat temporal derivada de contingències professionals durant el període d’observació / Quotes totals per contingències professionals durant el període d’observació X 100

I Beta= Nombre total d’informes d’AT i EP amb baixa laboral durant el període d’observació / Quotes totals per contingències professionals durant el període d’observació X 10.000

Índex de sinistralitat extrema.

En aquells supòsits en els quals durant el període d’observació s’hagués produït la defunció d’algun treballador o el reconeixement d’alguna pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa per contingències professionals, exclosos els que tinguin la seva causa en els accidents in itinere, es calcularà l’índex de sinistralitat extrema, que mesuri el nombre de sinistres amb repercussions extremes (accidents o malalties que ocasionin incapacitat permanent en algun dels graus assenyalats o la defunció de la persona treballadora) ponderat entre el nombre total de treballadors de l’empresa, la seva permanència en el treball i l’activitat econòmica de l’empresa.

L’índex de sinistralitat extrema es defineix com la relació entre:

I Gamma= Nombre total de reconeixements d’incapacitat permanent i de defuncions durant el període d’observació / Quotes totals per contingències professionals durant el període d’observació X 1.000.000

Si l’índex de sinistralitat extrema de l’empresa superés el límit establert a l’efecte, l’incentiu no podria aplicar-se, amb independència del valor que prenguin els índexs de sinistralitat general.

Els valors límit Alfa, Beta i Gamma dels índexs assenyalats s’establiran anualment en l’ordre pel qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, contingudes en les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Presentació i resolució

Des del 15 d’abril al 31 de maig de cada any, en l’entitat gestora o mútua que tingui assumida la protecció de les seves contingències professionals.

Com a màxim l’últim dia hàbil del mes de març de l’any següent al de la presentació de l’informe-proposada per les entitats gestores o mútues, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha de dictar resolució estimatòria o desestimatòria.

Aspectes destacables

Es regula la possibilitat que les mútues puguin percebre de les empreses fins a un 10% de l’incentiu concedit previ acord de les parts.

Del còmput de la sinistralitat laboral a què es refereixen els índexs, s’exclouran els accidents “in itinere”

L’empresa ha d’informar els delegats de prevenció dels índexs de sinistralitat, un cop tingui coneixement dels mateixos.

Documentació necessària per sol·licitar la bonificació

  • Model de sol·licitud.
  • Declaració responsable de l’empresari sobre activitats preventives, i, en cas de sol·licitar el 5% addicional, declaració responsable sobre els imports de les inversions efectuades, però, l’empresari guardarà a disposició de l’autoritat competent, la documentació acreditativa de les inversions realitzades durant el període d’observació.
  • Fotocòpia del DNI, passaport, carnet de conduir o NIE de la persona representant.
  • Document acreditatiu de la facultat de representació de l’empresa.

FAQ´S

Puc presentar la sol·licitud de l’incentiu aquest any: 2019?

Sí, les sol·licituds que es presentin el 2019 són relatives a les cotitzacions del 2018 i la suspensió de l’incentiu establerta en el RD 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació afecta les cotitzacions que es generin el 2019.

Els autònoms poden sol·licitar l’incentiu BONUS?

No, el RD 231/2017, només considera perceptors de l’incentiu les empreses.

No obstant això, els treballadors autònoms que siguin empresaris i cotitzin els seus treballadors per compte aliè són empresa i, per tant, poden sol·licitar-lo pel/per els CCC.

Què passa si la meva empresa canvia de CIF en el període d’observació?

En el moment en què es produeix un canvi de CIF, parlem d’una empresa diferent, de manera que s’han de valorar per separat els dos CIF.

Qui m’abonarà l’incentiu si he canviat de mútua durant el període d’observació?

La mútua responsable de l’abonament de l’incentiu és aquella en què l’empresa estigui associada en el moment de la sol·licitud.

Quan i com es cobra?

La DGOSS té com a data límit l’últim dia hàbil del mes de març de l’any següent al de la presentació per dictar resolució i ha de traslladar a les entitats gestores o mútues el seu dictamen. Al seu torn, les mútues ho comunicarem a les empreses sol·licitants i, a partir d’aquí, l’ingrés es realitzarà en un únic abonament al compte bancari facilitat en la sol·licitud.

Cal emetre algun tipus de factura?

No és procedent emetre factures per l’incentiu del BONUS, ja que no es tracta d’una transacció mercantil, de compra o venda de béns o de serveis, sinó d’una reducció de les cotitzacions per contingències professionals per a aquelles  que han complert uns requisits establerts normativament.

En cas de tenir més d’una mútua, on presento la sol·licitud?

Si l’empresa té protegides les contingències professionals amb més d’una mútua o entitat gestora ha de presentar la sol·licitud on tingui associat el codi de compte de cotització (CCC) principal amb treballadors d’alta.

Què són les cotitzacions?

Aportacions dineràries tant de treballadors com d’empresaris per al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Seguretat Social.

Sol·licitud bonus

En aquest apartat es detalla perfectament la documentació que s’ha d’aportar adjuntada a la present sol·licitud.

+ informació Sol·licitud bonus

El Bonus en 5 passos

A Activa Mútua apostem per l’agilitat i el saber fer i ens adaptem a les necessitats dels nostres mutualistes sense perdre de vista…

+ informació activar el bonus

Document de suport

Declaració responsable sobre activitats preventives i sobre l’existència de representació dels treballadors en matèria…

+ informació DOCUMENTO-AYUDA-CATALA

Com sol·licitar el Bonus?

Més informació en el següent clip