Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

L’empresa

Som un soci estratègic. Treballem en
col·laboració amb la teva empresa,
amb la finalitat d’incrementar-ne els nivells
de productivitat i aconseguir una plantilla saludable.

Activa Mútua complementa el catàleg de prestacions amb altres ajuts econòmics i socials complementaris, reconeguts per la legislació vigent i que fomenten la conciliació familiar, la igualtat de la dona o la reintegració laboral dels accidentats.

Risc durant l’embaràs

Aquesta prestació tracta de cobrir la pèrdua d’ingressos que es produeix quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d’activitat per un altre compatible amb el seu estat, el canvi no sigui tècnicament o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-ne per motius justificats.

La prestació de risc durant l’embaràs té naturalesa de contingència professional. El dret al subsidi neix des del mateix dia que s’iniciï la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l’embaràs.

Email de contacte: prestaciones@activamutua.es

Persones beneficiàries: Les treballadores per compte aliena  o propi i que es trobin en situació de suspensió de contracte i inscrites en qualsevol règim de la Seguretat Social. Les beneficiàries han de complir els requisits exigits:

 • Estar afiliades i en alta.
 • Estar al corrent en el pagament de quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.

No es considera situació protegida aquella derivada de riscos o patologies que puguin influir negativament en la salut de la treballadora o del fetus, quan no estigui relacionada amb agents, procediments o condicions de treball de la professió portada a càrrec.

Prestació econòmica: La prestació econòmica equival al 100% de la base de cotització per contingències professionals del mes anterior a la data de suspensió de contracte. No s’exigeix ​​període de carència per tenir dret a la prestació. A l’efectuar-se el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

Durada i extinció: La durada de la prestació estarà únicament limitada per la pròpia existència del risc. És a dir, serà fins al dia anterior al naixement del fill o qualsevol altra causa establerta en l’article 35 del RD 295/2009. El dret al subsidi s’extingeix per:

 • Suspensió del contracte de treball per maternitat.
 • Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o un altre compatible amb el seu estat.
 • Interrupció de l’embaràs.
 • Mort de la beneficiària o del fill lactant.

La treballadora i l’empresa estan obligades a comunicar a l’entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o del dret al subsidi. La sol·licitud i la documentació exigida s’han de presentar a l’oficina d’Activa Mútua més propera.

Consulti a localitzador de centres.

Risc durant la lactància

És la prestació econòmica que tracta de cobrir la pèrdua de rendes que es produeix durant el període de suspensió del contracte per risc durant la lactància natural, en els casos en què havent la treballadora canviar de lloc de treball o d’activitat per un altre compatible amb el seu situació, el canvi no sigui tècnicament o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-ne per motius justificats. La prestació de risc durant la lactància natural té naturalesa de contingència professional. Inici de la prestació: El dret neix el mateix dia en què s’inicia la suspensió del contracte de treball per risc de lactància.

E-mail de contacte: prestaciones@activamutua.es

Persones beneficiàries: Les treballadores per compte aliena o inclosa en qualsevol règim de la Seguretat Social, en situació de suspensió del contracte de treball o d’interrupció de la seva activitat professional per risc durant la lactància natural, i que compleixin els requisits exigits:

 • Estar afiliades i en alta.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.

Prestació econòmica: Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent, que serà l’establerta per a la prestació d’IT derivada de contingències professionals. A l’efectuar-se el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

Durada, extinció i suspensió: S’abonarà durant el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i / o del fill i finalitzarà:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Per reincorporació de la dona treballadora al lloc de treball o activitat professional anterior, o a un altre compatible amb el seu estat.
 • Per extinció del contracte de treball per causes legals.
 • Per interrupció de la lactància natural.
 • Per mort de la beneficiària o del fill lactant.

Suspensió

 • Actuar fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
 • Realitzar qualsevol treball iniciat amb posterioritat a la suspensió de l’activitat incompatible amb el seu estat.

La sol·licitud i la documentació exigida s’han de presentar a l’oficina d’Activa Mútua més propera.

Consulteu en xarxa de centres.

Cura de menors afectats per malaltia greu

És un subsidi que compensa la pèrdua d’ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors, que redueixen la seva jornada de treball almenys en un 50%, i el seu salari, per tenir cura de manera directa, contínua i permanent del menor al seu càrrec , afectat per càncer o una altra malaltia greu de les determinades legalment.

El dret a la prestació neix a partir del mateix dia en què s’inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir la reducció.

E-mail de contacte: cuidadomenores@activamutua.es

Periodicitat: Període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan hi hagi la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor, que s’acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut responsable de l’assistència mèdica del menor.

Persones beneficiàries: Les persones treballadores per compte aliena i per compte propi i assimilades, que redueixin la seva jornada de treball en almenys un 50% de la seva durada, sempre que es trobin afiliades i en alta en algun règim del sistema de la Seguretat Social i acreditin els períodes mínims de cotització. Quan ambdós progenitors, adoptants o acollidors tinguin dret al subsidi, només es pot reconèixer a un d’ells.

Prestació econòmica: Consisteix en el 100 per 100 de la base reguladora, aplicant a aquesta, el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

Suspensió i extinció: La prestació se suspendrà en les situacions d’Incapacitat Temporal durant els períodes de descans per maternitat i paternitat, i en els supòsits de risc durant l’embaràs i la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu concorri amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral. La prestació s’extingirà per:

 • La incorporació plena del beneficiari a la feina.
 • Cessar la necessitat de la cura del menor.
 • Quan un dels progenitors cessa en la seva activitat laboral.
 • Compliment dels 18 anys del menor.
 • Mort del menor o del beneficiari de la prestació.

La sol·licitud i la documentació exigida s’han de presentar a l’oficina d’Activa Mútua més propera.

Consulteu en xarxa de centres.

Prestacions especials

Són ajudes econòmiques de caràcter social a què pot accedir tot aquell treballador que com a conseqüència d’un accident de treball o malaltia professional presenta una necessitat.

Activa Mútua té previstes ajudes addicionals a les prestacions de la Seguretat Social per atendre els treballadors i / o els seus familiars en situacions d’excepcionalitat derivades d’accidents de treball o malaltia professional.

Correu electrònic de contacte: prestacionesespeciales@activamutua.es

Persones beneficiàries: Poden beneficiar-se d’aquest servei tots els treballadors de les empreses mutualistes, treballadors autònoms amb cobertura d’accident de treball, malaltia professional i els seus familiars, sempre que com a conseqüència d’un accident de treball es produeixi una pèrdua o prejudici laboral que faci necessària una compensació econòmiques no prevista per la legislació vigent.

La Comissió de Prestacions Especials està composta per representants dels empresaris associats i representants dels treballadors protegits

La Comissió gestiona ajudes assistencials, econòmiques i programes individualitzats de formació orientats a la readaptació i reinserció laboral dels treballadors mutualistes.

També ajudes per als familiars o persones assimilades de treballadors morts en accident laboral o per malaltia professional, que estiguin passant situacions concretes de necessitat econòmica objectivada.

Aquestes ajudes són independents i compatibles amb les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

Prestació econòmica: L’import de les ajudes ho determina la Comissió de Prestacions Especials i varia en funció de la situació de necessitat de la persona.

La Comissió es reuneix per valorar i estudiar de manera individualitzada cada sol·licitud i prendre els acords definitius. La comissió estudia els següents apartats:

 • La sol·licitud del treballador.
 • L’informe social en què s’exposen les circumstàncies produïdes per l’accident de treball o malaltia professional.
 • Les característiques sociofamiliars.
 • L’estat de necessitat del treballador o beneficiari.
 • Els ingressos de la unitat familiar en referència amb l’indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM) anual.
 • Finalitat per a la qual se sol·licita l’ajuda.

Sol·licitud d’ajudes: Es pot sol·licitar l’ajuda extraordinària de la Comissió de Prestacions Especials en qualsevol centre d’Activa Mútua emplenant el formulari de sol·licitud de Prestació.

Consulti aquí el catàleg de prestacions especials

Risc durant                  l’ embaràs
Risc durant la lactància