Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

Les empreses i la seva relació amb l’Administració: Novetats legals i tecnològiques.

Les empreses i la seva relació amb l’Administració: Novetats legals i tecnològiques.
09 oct

Les empreses i la seva relació amb l’Administració: Novetats legals i tecnològiques.

Davant la voràgine normativa d’aquests últims dies entorn de les administracions públiques, les empreses, han de tenir clars quins són els canvis normatius que afectaran la forma que tenen de relacionar-se amb l’administració. Les principals novetats són les següents:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • La llei pretén regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius i procediments administratius dictats per les administracions públiques. Derogarà l’anterior Llei 30/1992, entre unes altres.
 • Les persones jurídiques i professionals tindran l’obligació d’emprar mitjans electrònics per a la realització de tràmits davant l’Administració (art.14). Es regulen els sistemes d’identificació davant l’administració com la identificació i signatura electròniques.
 • Cada administració disposarà d’un Registre Electrònic General en el qual constaran els documents oficials d’entrada i els documents oficials de sortida dirigits a altres òrgans o a particulars. (art. 16).
 • Les administracions no podran exigir als interessats documents que ja hagin estat aportats amb anterioritat a qualsevol Administració. Tampoc podran exigir documents originals, excepte casos concrets (art. 28).
 • Nova regulació dels terminis administratius: hi haurà terminis per hores i els dissabtes seran considerats inhàbils (art 30).
 • La notificació dels actes es realitzarà per part de les administracions preferentment per mitjans electrònics (art 41 i 43). Les empreses hauran de revisar exhaustivament les safates d’entrada dels correus electrònics de contacte informats a les administracions, per evitar que als 10 dies naturals sense accedir al contingut de la notificació, aquesta s’entengui com rebutjada.
 • Els expedients administratius constaran en format electrònic (art. 70).
 • Es mantenen algunes especialitats d’actuacions segons el procediment (actes afiliació a la Seguretat Social, jurisdicció social, etc.).
 • Entrada en vigor: el 02/10/2016 com a norma general i el 02/10/2017 respecte l’arxiu únic electrònic.

 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

 • La llei pretén regular les bases del règim jurídic del Sector Públic quant a principis rectors, composició dels seus òrgans, responsabilitat patrimonial, funcionament electrònic del sector, etc.
 • Els principis generals que han de respectar les administracions i que beneficiaran a les empreses són el fomentar la transparència i la simplificació dels procediments administratius, i el compartir sistemes electrònics entre Administracions.
 • Es regula la responsabilitat patrimonial de l’administració, que inclou alguna novetat davant lesions que sofreixin particulars per lleis declarades inconstitucionals o contràries al Dret de la Unió Europea.
 • Modifica la Llei de Contractes del Sector Públic, quant a les prohibicions de contractar amb les administracions. Les empreses de més de 50 treballadors, hauran de revisar si compleixen amb el requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb discapacitat o compleixin les mesures alternatives. Si no compleixen aquest requisit no podran contractar amb l’administració.
 • Entrada en vigor: 2/10/2016.

 

Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil 

 • A partir del 01/01/2016, tots els professionals de la justícia hauran d’utilitzar els sistemes telemàtics per a la presentació dels seus escrits, documents, actes processals, etc.
 • A partir del 01/01/2017, l’obligatorietat de la utilització de sistemes telemàtics davant l’Administració de justícia s’estendrà també a les persones jurídiques i altres professionals.
 • S’estableixen les normes que han de complir els escrits telemàtics presentats (terminis, dades del demandat, forma de presentació, etc).
 • Modificació del Codi Civil en matèria de prescripcions: es redueix de 15 a 5 anys el termini de prescripció d’accions personals que no tenen un termini especial de prescripció. Les empreses han de revisar els deutes per serveis prestats a tercers o altres reclamacions, per evitar la prescripció de l’acció.
 • Entrada en vigor: 07/10/2015 com a norma general, excepte les previsions sobre sistemes telemàtics.

Ens trobem davant un repte tecnològic molt important que canviarà la relació tradicional entre administrats i administració. Per això, les empreses han d’estar preparades per afrontar els canvis que s’aveïnen i les administracions saber acompanyar-les durant el camí.

pDSC_34411

Tessa Cabré Serrano
Advocada, Àrea Secretaria General i Assessoria Jurídica
Activa Mútua 2008, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 3