Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Novetats en matèria de pensió de viduïtat

Novetats en matèria de pensió de viduïtat
06 ago

Novetats en matèria de pensió de viduïtat

S’acaba de publicar en el BOE de 24 de juliol el Reial decret 900/2018, de 20 de juliol, de desenvolupament de la disposició addicional trentena de la Llei 27/2011, de 01 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, en matèria de pensió de viduïtat.

Ambdues disposicions vénen a implementar l’Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo, aprovat en sessió del ple del Congrés, en la seva sessió del dia 25 de gener de 2011. Entre les seves recomanacions es troba la referida a les prestacions de viduïtat i orfandat, en concret, es proposava que la intensitat protectora hauria de concentrés en les persones beneficiàries de la pensió de viduïtat, amb 65 a més anys, per les quals la pensió constitueix la seva principal font d’ingressos, considerant que aquesta millora de l’acció protectora podria dur-se a terme incrementat el percentatge a aplicar a la base reguladora de la pensió.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018, contempla, en la seva disposició addicional quarantena quarta, un increment de quatre punts en el percentatge a aplicar a la base reguladora de les pensions de viduïtat que compleixin amb els requisits establerts en la disposició addicional trentena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, des del dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. EL percentatge restant fins a aconseguir el 60% s’incrementarà a partir de l’1 de gener de 2019.

L’increment d’aquest percentatge s’aplicarà a les persones beneficiàries que compleixin els següents requisits:

  1. Haver complert una edat igual o superior a 65 anys.
  2. No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera.
  3. No percebre ingressos per la realització de treball.
  4. No percebre rendiments del capital que en còmput anual superin el límit d’ingressos establert en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat (7.347,99 euros a l’any).

Quan concorrin els requisits l’import de la pensió de viduïtat es determinarà aplicant a la base reguladora el percentatge del 60 per cent.

La millora es reconeixerà a sol·licitud de la persona interessada per l’Entitat gestora corresponent i serà a càrrec de l’Entitat Gestora de la Seguretat Social o mútua col·laboradora responsable de la pensió de viduïtat que es tracti. Si se sol·licita al moment del fet causant els diferents requisits l’aplicació del percentatge es produirà des del dia d’efectes d’aquesta pensió. Si se sol·licita amb posterioritat assortirà efectes a partir dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud, sempre que en aquell moment es reuniran tots els requisits per tenir dret. En cas contrari, assorteix efectes a partir de la data que concorrin els requisits.

La millora té caràcter no consolidable. La pèrdua d’algun dels requisits motivarà l’aplicació del percentatge del 52%.

S’estarà obligat a presentar davant l’entitat gestora de la Seguretat Social que correspongui en el termini d’un mes a explicar des de la data en què es produeixin, comunicació acreditada de quantes variacions haguessin tingut lloc en la seva situació que puguin suposar la suspensió del dret al percentatge previst.

El percentatge s’aplicarà de forma gradual:

  • A partir de 01 d’agost de 2018 s’aplicarà el 56%
  • A partir de 01 de gener de 2019 s’aplicarà el 60%

Les noves quanties s’aplicaran d’ofici a les pensions que, causades abans de la data d’efectes econòmics d’aquest reial decret, es troben vigents en aquesta data, sempre que, d’acord amb les dades que disposi l’entitat gestora, concorrin tots els requisits establerts.

Finalment assenyalar tal com indica la seva exposició de motius aquesta reforma del sistema de prestacions de la viduïtat, si bé aborda el desenvolupament de la Llei 27/2011, de 01 d’agost, la finalitat pràctica del qual era ampliar la quantia de les prestacions de viduïtat d’aquelles persones que no disposaven d’unes altres ingressos, en l’actualitat els seus efectes socials seran uns altres, però, en tot cas, serviran per actuar contra la bretxa de gènere en les pensions del sistema i millorar la situació del col·lectiu de pensionistes sense ingressos addicionals.

Ferran Pellisé Guinjoan / Director de prestacions d’Activa Mútua.