Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Treballadors

A prop teu en el moment que més ho necessites.
Vetllem per la teva salut oferint-te una assistència sanitària
humana i propera.

Altres prestacions

Activa Mútua complementa el catàleg de prestacions amb altres ajudes econòmiques i socials, reconegudes per la legislació vigent, i que fomenten la conciliació familiar, la igualtat de la dona o la reintegració laboral dels accidentats.

Risc durant l’embaràs

Aquesta prestació pretén cobrir la pèrdua d’ingressos que es produeix quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d’activitat per un altre de compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulti tècnicament o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

La prestació de risc durant l’embaràs té naturalesa de contingència professional. El dret al subsidi comença el mateix dia que s’inicia la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l’embaràs.

Correu de contacte: prestaciones@activamutua.es

Persones beneficiàries: Les treballadores per compte aliè o propi que es trobin en situació de suspensió de contracte i inscrites en qualsevol règim de la Seguretat Social. Les beneficiàries han de complir els requisits exigits:

 • Estar afiliades i donades d’alta.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes en el cas de treballadores responsables de la cotització.

No es considerarà situació protegida aquella derivada de riscos o patologies que puguin influir negativament en la salut de la treballadora o del fetus, quan no estigui relacionada amb agents, procediments o condicions de treball de la professió duta a terme.

Prestació econòmica: La prestació econòmica equival al 100% de la base de cotització per contingències professionals del mes anterior a la data de suspensió del contracte. No s’exigeix període de carència per tenir dret a la prestació. En efectuar-se el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

Durada i extinció: La durada de la prestació estarà únicament limitada per la mateixa existència del risc. És a dir, serà fins al dia anterior al naixement del fill o qualsevol altra causa establerta en l’article 35 del RD 295/2009. El dret al subsidi s’extingeix per:

 • Suspensió del contracte de treball per maternitat.
 • Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o a un altre de compatible amb el seu estat.
 • Interrupció de l’embaràs.
 • Defunció de la beneficiària o del fill lactant.

La treballadora i l’empresa estaran obligades a comunicar a l’entitat gestora o col·laboradora qualsevol circumstància que impliqui la suspensió del dret al subsidi.

Documentació: La sol·licitud i la documentació exigida hauran de presentar-se a l’oficina d’Activa Mutua més propera. Consulteu la xarxa de centres

Risc durant la lactància

És la prestació econòmica que pretén cobrir la pèrdua de rendes que es produeix durant el període de suspensió del contracte per risc durant la lactància natural, en els casos en què havent la treballadora de canviar de lloc de treball o d’activitat per un altre de compatible amb la seva situació, aquest canvi no resulti tècnicament o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats. La prestació de risc durant la lactància natural té naturalesa de contingència professional.

Inici de prestació: El dret comença el mateix dia en què s’inicia la suspensió del contracte de treball per risc de lactància.

Correu de contacte: prestaciones@activamutua.es

Persones beneficiàries: Les treballadores per compte aliè o incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social, en situació de suspensió del contracte de treball o d’interrupció de la seva activitat professional per risc durant la lactància natural, i que compleixin els requisits exigits:

 • Estar afiliades i donades d’alta.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.

Prestació econòmica: Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent, que serà l’establerta per la prestació d’IT derivada de contingències professionals. En efectuar-se el pagament, es deduiran els imports per cotització a la Seguretat Social i les retencions per IRPF..

Durada, extinció i suspensió: S’abonarà durant el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill i finalitzarà:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Per reincorporació de la dona treballadora al lloc de treball o a l’activitat professional anterior, o a un altre de compatible amb el seu estat.
 • Per extinció del contracte de treball per causes legals.
 • Per interrupció de la lactància natural.
 • Per defunció de la beneficiària o del fill lactant.

Suspensió:

 • Actuar fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
 • Realitzar qualsevol treball iniciat amb posterioritat a la suspensió de l’activitat incompatible amb el seu estat.

Documentació: La sol·licitud i la documentació exigida han de presentar-se a l’oficina d’Activa Mutua més propera. Consulteu la xarxa de centres

Cura de menors afectats per malalties greus

És un subsidi que compensa la pèrdua d’ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors, que redueixen la seva jornada de treball com a mínim un 50%, i el seu salari, per tenir cura de manera directa, contínua i permanent del menor al seu càrrec, afectat per càncer o una altra malaltia greu de les determinades legalment.

El dret a la prestació comença a partir del mateix dia en què s’inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir la reducció.

Correu de contacte: cuidadomenores@activamutua.es

Periodicitat: Període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan existeixi la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor, que s’acreditarà mitjançant declaració del facultatiu del servei públic de salut responsable de l’assistència mèdica del menor.

Persones beneficiàries: Les persones treballadores per compte aliè i per compte propi i assimilades, que redueixin la seva jornada de treball com a mínim un 50% de la seva durada, sempre que es trobin afiliades i donades d’alta en algun règim del sistema de la Seguretat Social i acreditin els períodes mínims de cotització. Quan ambdós progenitors, adoptants o acollidors tinguin dret al subsidi, només podrà reconèixer-se a un dels dos.

Prestació econòmica: Consisteix en el 100% de la base reguladora, aplicant-li el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

Suspensió i extinció: La prestació se suspendrà en les situacions d’incapacitat temporal durant els períodes de descans per maternitat i paternitat, i en els supòsits de risc durant l’embaràs i la lactància natural i, en general, quan la reducció de la jornada de treball per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu concorri amb qualsevol causa de suspensió de la relació laboral.

La prestació s’extingirà per:

 • La incorporació plena del beneficiari al treball.
 • L’acabament de la necessitat de la cura del menor.
 • Quan un dels progenitors finalitzi la seva activitat laboral.
 • El compliment dels 18 anys del menor.
 • La defunció del menor o del beneficiari de la prestació.

Documents: La sol·licitud i la documentació exigida hauran de presentar-se a l’oficina d’Activa Mutua més propera. Consulteu la xarxa de centres.

També pot consultar més información d’interès en:

Prestacions especials

Són ajudes econòmiques de caràcter social a les quals pot accedir qualsevol treballador que, com a conseqüència d’un accident laboral o una malaltia professional, presenti una necessitat.

Activa Mútua té previstes ajudes addicionals a les prestacions de la Seguretat Social per atendre els treballadors i/o les seves famílies en situacions d’excepcionalitat derivades d’accidents laborals o malalties professionals.

Correu de contacte: prestacionesespeciales@activamutua.es

Persones beneficiàries

Poden beneficiar-se d’aquest servei tots els treballadors de les empreses mutualistes, treballadors autònoms amb cobertura d’accident laboral, malaltia professional i els seus familiars, sempre que, com a conseqüència d’un accident laboral, es produeixi una pèrdua o un prejudici laboral que faci necessària una compensació econòmica no prevista per la legislació vigent.

La Comissió de prestacions especials està composta per representants dels empresaris associats i representants dels treballadors protegits

La Comissió gestiona ajudes assistencials, econòmiques i programes individualitzats de formació orientats a la readaptació i reinserció laboral dels treballadors mutualistes. També gestiona ajudes per als familiars o les persones assimilades de treballadors morts en accident laboral o per malaltia professional, que estiguin passant situacions concretes de necessitat econòmica objectivada. Aquests ajuts són independents i compatibles amb les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

Prestació econòmica: L’import dels ajuts el determina la Comissió de Prestacions Especials i varia en funció de la situació de necessitat de la persona.

La Comissió es reuneix per valorar i estudiar de manera individualitzada cada sol·licitud i prendre els acords definitius. La Comissió estudia els següents apartats:

 • La sol·licitud del treballador
 • L’informe social en el qual s’exposen les circumstàncies produïdes per l’accident laboral o la malaltia professional
 • Les característiques sociofamiliars
 • L’estat de necessitat del treballador o beneficiari
 • Els ingressos de la unitat familiar en referència amb l’indicador públic de la renda a efectes múltiples (IPREM) anual
 • Finalitat per a la qual se sol·licita l’ajut

Sol·licitud d’ajuts: Es pot sol·licitar l’ajut extraordinari de la Comissió de Prestacions Especials en qualsevol centre d’Activa Mútua emplenant el formulari de sol·licitud de prestació.

Consulti aquí el catàleg de prestacions especials

Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància
Cura menors malalties greus