Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR la política de cookies

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la p�gina

Treballadors

A prop teu en el moment que més ho necessites.
Vetllem per la teva salut oferint-te una assistència sanitària
humana i propera.

Risc durant l’embaràs i la lactància

L’embaràs i la lactància natural són períodes especialment delicats en la vida de qualsevol treballadora, de manera que existeixen eines administratives en forma de prestacions ideades per protegir tant el benestar de la mare com el del nadó. Aquesta prestació té com a finalitat cobrir la pèrdua d’ingressos de la treballadora derivada de la suspensió del contracte de treball per riscos, bé durant l’embaràs, bé durant la lactància natural, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d’activitat per una altra de compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulti tècnicament o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

La prestació de risc durant l’embaràs o la lactància natural té naturalesa de contingència professional. El dret al subsidi neix des del mateix dia en què s’iniciï la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l’embaràs o el període de lactància natural.

Beneficiaris i duració

Són beneficiàries de la prestació per riscos durant l’embaràs o la lactància natural les treballadores per compte aliè o propi i que es trobin en situació de suspensió de contracte i inscrites en qualsevol règim de la Seguretat Social. Les beneficiàries han d’estar afiliades i donades d’alta, i al corrent de pagament de quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.

No es considerarà situació protegida la derivada de riscos o patologies que puguin influir negativament en la salut de la treballadora o del fetus, quan no estigui relacionada amb agents, procediments o condicions de treball de la professió duta a terme.

Tant en el cas de riscos durant l’embaràs com durant el període de lactància natural, la prestació econòmica equival al 100% de la base de cotització per contingències professionals del mes anterior a la data de suspensió de contracte. No s’exigeix període de carència per tenir dret a la prestació. En efectuar-se el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

La durada i extinció de la prestació en el cas de riscos durant l’embaràs estarà únicament limitada per la pròpia existència del risc. És a dir, serà fins al dia anterior al naixement del fill o qualsevol altra causa establerta en l’article 35 del RD 295/2009. El dret al subsidi s’extingeix per:

 • Suspensió del contracte de treball per maternitat.
 • Reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior a un altre compatible amb el seu estat.
 • Interrupció de l’embaràs.
 • Defunció de la beneficiària o del fill lactant.

En casos de riscos durant el període de lactància natural, la prestació s’abonarà durant el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill i finalitzarà:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Per reincorporació de la dona treballadora al lloc de treball o activitat professional anterior, o a un altre compatible amb el seu estat.
 • Per extinció del contracte de treball per causes legals.
 • Per interrupció de la lactància natural.
 • Per defunció de la beneficiària o del fill lactant.

Seran motius de suspensió de la prestació per riscos durant la lactància materna:

 • Actuar fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
 • Realitzar qualsevol treball iniciat amb posterioritat a la suspensió de l’activitat incompatible amb el seu estat.

Risc durant l'embaràs i la lactància o REL